Nowicki Marek Antoni, Dzieci - uchodźcy a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 18 listopada 2021 r., 15670/18 i 43115/18

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Dzieci - uchodźcy a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 18 listopada 2021 r., 15670/18 i 43115/18

Tezy orzeczenia

1. Pozbawienie wolności nieletnich w ośrodkach imigracyjnych rodzi szczególne problemy, bowiem dzieci, pod opieką dorosłych lub nie, uznawane są za wyjątkowo bezbronne i mające specyficzne potrzeby związane w szczególności z ich wiekiem i brakiem niezależności, ale także odnoszące się do ich statusu wnioskujących o azyl. Artykuł 22 ust. 1konwencji praw dziecka zachęca państwa do podejmowania odpowiednich działań mających zapewnić, aby dzieci ubiegający się o status uchodźcy, niezależnie od tego, czy towarzyszą im rodzice lub inne osoby, otrzymały odpowiednią ochronę i pomoc humanitarną. Podobnie dyrektywy UE regulujące pozbawienie wolności imigrantów stanowią, że nieletni, niezależnie od tego, czy pozostają pod opieką, stanowią bezbronną kategorię wymagającą specjalnej uwagi władz. Trybunał już wcześniej stwierdził, że wyjątkowa bezbronność dzieci jest czynnikiem rozstrzygającym, mającym pierwszeństwo przed względami odnoszącymi się do statusu dziecka jako nielegalnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX