Raguszewska Magdalena, Dwie możliwe wykładnie § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - dyrektywa preferencji (art. 7a k.p.a.). Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 lipca 2022 r. (SKO 4103/26/22)

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2022/4/16-22
Autor:

Dwie możliwe wykładnie § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - dyrektywa preferencji (art. 7a k.p.a.). Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 lipca 2022 r. (SKO 4103/26/22)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze dokonywało kontroli instancyjnej decyzji organu pierwszej instancji, w której zakazano wykonywania działalności regulowanej polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ponieważ przedsiębiorca, składając wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej, złożył nieprawdziwe oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 9j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). Podczas kontroli przedsiębiorcy stwierdzono bowiem m.in. brak co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, posiadających funkcję kompaktującą, co – zdaniem organu pierwszej instancji – stanowi naruszenie § 3 pkt 1rozporządzenia Ministra...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX