Gregorczyk Dawid, Domniemanie powstania odpadów komunalnych na niezamieszkałej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Omówienie do decyzji SKO z dnia 1 kwietnia 2022 r., SKO.F/41.4/1027/2021/17343

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2022/2/47-54
Autor:

Domniemanie powstania odpadów komunalnych na niezamieszkałej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Omówienie do decyzji SKO z dnia 1 kwietnia 2022 r., SKO.F/41.4/1027/2021/17343

W omawianej sprawie właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów z części zamieszkanej i niezamieszkałej nieruchomości, na której był prowadzony salon fryzjerski. Zadeklarowano, że w salonie powstają odpady zmieszane i segregowane we frakcji plastik-metal oraz że nie powstają odpady z frakcji papier, szkło, bioodpady. Organ pierwszej instancji podważył deklarację, opierając się jedynie na domniemaniu faktycznym, zgodnie z którym każda działalność gospodarcza generuje wszystkie frakcje odpadów komunalnych. Opierając się na art. 6o ust. 2ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm., dalej u.u.c.p.g.), organ uznał, że jest uprawniony do określenia opłaty z części niezamieszkałej nieruchomości według średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Rozpatrując odwołanie, Kolegium zakwestionowało stanowisko organu. Omówienie rozstrzygnięcia wymaga przedstawienia prawnego modelu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX