Nowicki Marek Antoni, Anheuser-Busch Inc. przeciwko Portugalii - wyrok ETPC z dnia 11 stycznia 2007 r., skarga nr 73049/01, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 260

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Anheuser-Busch Inc. przeciwko Portugalii - wyrok ETPC z dnia 11 stycznia 2007 r., skarga nr 73049/01, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 260

Odmowa ochrony prawnej wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego

Tezy orzeczenia

1. Dopiero po ostatecznej rejestracji znak towarowy staje się mieniem. Wcześniej wnioskodawca może mieć jedynie nadzieję na uzyskanie mienia, ale nie prawnie chronione oczekiwanie.

2. Składający wniosek o rejestrację marki handlowej korzysta z ochrony art. 1 protokołu nr 1 ze względu na wchodzące w grę interesy majątkowe, chociaż prawa wynikające z takiego wniosku są jedynie warunkowe.

Anheuser-Busch Inc. przeciwko Portugalii - orzeczenie z 11 stycznia 2007 r., Wielka Izba, skarga nr 73049/01

Stan faktyczny

Spółka Anheuser-Busch Inc. w 1981 r. złożyła do Portugalskiego Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej (INPI) wniosek o zarejestrowanie nazwy Budweiser jako znaku towarowego. INPI wstrzymał się z decyzją, bo nazwę Budweiser Bier już wcześniej zarejestrowała czechosłowacka firma Budějovický Budvar. W końcu jednak w 1989 r. zarejestrował markę Budweiser.

Spółka czechosłowacka zakwestionowała tę decyzję...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX