Nowicki Marek Antoni, "Bosphorus Airways" przeciwko Irlandii - wyrok ETPC z dnia 30 czerwca 2005 r., skarga nr 45036/98, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005, Zakamycze, 2006, s. 180

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2006
Autor:

"Bosphorus Airways" przeciwko Irlandii - wyrok ETPC z dnia 30 czerwca 2005 r., skarga nr 45036/98, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005, Zakamycze, 2006, s. 180

Zajęcie wydzierżawionego samolotu w ramach sankcji ONZ i regulacji Rady Unii Europejskiej

Tezy orzeczenia

1. Przestrzeganie przez państwo prawa WE jest interesem ogólnym w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1.

2. Działanie państwa wynikające ze zobowiązań związanych z udziałem w organizacji międzynarodowej nie budzi wątpliwości, jeśli prawa podstawowe są w niej chronione w stopniu możliwym do uznania za przynajmniej równy temu, który gwarantuje konwencja.

3. Jeśli organizacja zapewnia ekwiwalentną ochronę, to istnieje domniemanie, że państwo nie odeszło od wymagań konwencji.

4. Ochrona praw podstawowych w prawie WE jest równoważna systemowi konwencji.

"Bosphorus Airways" przeciwko Irlandii - orzeczenie z 30 czerwca 2005 r., Wielka Izba, skarga nr 45036/98

Stan faktyczny

W maju 1993 r. minister transportu Irlandii zajął samolot wydzierżawiony przez turecką spółkę lotniczą "Bosphorus Airways" od Jugosłowiańskich Linii Lotniczych JAT. Uczynił to, powołując się na regulację Rady Wspólnot Europejskich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX