Sierakowski Bartosz, Zobowiązania masy upadłości

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zobowiązania masy upadłości

Autor fragmentu:

WSTĘP

Niniejsza monografia powstała na bazie rozprawy doktorskiej o takim samym tytule, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Anny Hrycaj, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W monografii przedstawiono wynik badań naukowych, w tym badań empirycznych, prowadzonych w ramach Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autor fragmentu:

RozdziałI
ZOBOWIĄZANIA MASY UPADŁOŚCI W UJĘCIU HISTORYCZNYM

1.1.Wprowadzenie

Od 1.01.2016 r. w przepisach Prawa upadłościowego pojawiło się nowe pojęcie – definicja legalna „zobowiązań masy upadłości” . Wcześniej, na gruncie przepisów – Prawa upadłościowego i naprawczego, pojęcie to nie funkcjonowało w języku prawnym, z kolei w doktrynie i judykaturze – bez rozstrzygania na tym etapie pracy, czy prawidłowo – operowano różnymi terminami na określenie zobowiązań, które miały swoje źródło w zdarzeniach zaistniałych po ogłoszeniu upadłości, na przykład „wierzytelności w stosunku do masy upadłości”, „długi masy upadłości” czy „należności masy”. Konieczne więc jest zweryfikowanie, czy począwszy od 1.01.2016 r. w polskim porządku prawnym istnieje nowa instytucja, czy jednak doszło tylko do uporządkowania nazewnictwa odnoszącego się do instytucji historycznie ugruntowanej. W związku z tym w niniejszym rozdziale, stanowiącym wprowadzenie do problematyki badań nad zobowiązaniami masy upadłości, zaprezentowana zostanie w ujęciu prawnohistorycznym istota analizowanej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX