Bukowski Zbigniew (red.), Zarządzanie nieruchomościami

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zarządzanie nieruchomościami

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Tematem niniejszej monografii są wybrane zagadnienia prawne z zakresu zarządzania nieruchomościami. Powstała ona na bazie doświadczeń wynikających ze studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami prowadzonych od kilku lat przez Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy. Studia te stanowią pierwszy krok w kierunku uzyskania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości. Autorami publikacji są w większości wykładowcy poszczególnych przedmiotów prawniczych na tych studiach. Wybrane tematy związane są zarówno z ich zainteresowaniami naukowymi, jak i praktycznymi problemami przedstawianymi przez słuchaczy tychże studiów w ramach zajęć. Opracowany w ten sposób materiał może mieć charakter dydaktyczny, jak również naukowy – poprzez analizę rozmaitych szczegółowych zagadnień z zakresu przede wszystkim prawa zarządzania nieruchomościami.

Adresatami książki są studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w ramach których poruszane są zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości lub zarządzania nieruchomościami, uczestnicy praktyk zawodowych organizowanych przez zrzeszenia zarządców nieruchomości, a także zarządcy nieruchomości.

Dział pierwszy niniejszej publikacji przedstawia zagadnienia społeczne z zakresu zarządzania nieruchomościami. W rozdziale pierwszym Marcin Skinder zajmuje się kwestią mieszkaniową w międzynarodowej polityce społecznej.

Dział drugi dotyczy zagadnień ekonomicznych z zakresu zarządzania nieruchomościami. W jego ramach Adam Strzelecki analizuje prawnofinansowe aspekty podatków i opłat w obrocie nieruchomościami. W rozdziale trzecim natomiast Maciej Paczkowski zajmuje się ekonomicznymi podstawami rynku nieruchomości.

W dziale trzecim publikacji poruszane są zagadnienia cywilnoprawne zarządzania nieruchomościami. W rozdziale czwartym Bartosz Rakoczy analizuje funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w prawie polskim. W kolejnym rozdziale Marek Mrówczyński zajmuje się problematyką zarządu nieruchomością przez zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. W ostatniej części tego działu Bartosz Rakoczy przedstawia umowy o korzystanie z cudzej rzeczy w prawie polskim.

Najobszerniejszą częścią publikacji jest dział czwarty na temat zagadnień administracyjnoprawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami. W zawartym w nim początkowym rozdziale autor tego wprowadzenia analizuje coraz istotniejsze związki pomiędzy procesem budowlanym a ochroną środowiska. W kolejnym rozdziale – ósmym –Alicja Jagielska-Burduk zajmuje się problematyką zarządzania nieruchomością zabytkową. W rozdziale dziewiątym Anna Folgier prezentuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi na bazie zarówno dotychczasowych, jak i wchodzących w życie regulacji związanych z nowym gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Dalej ponownie autor tego wprowadzenia zajmuje się środowiskowymi uwarunkowaniami wywłaszczenia nieruchomości. W kończącym tę część rozdziale jedenastym Katarzyna Biskup analizuje sylwetkę i status prawny zarządcy jako uczestnika rynku nieruchomości.

Ostatni dział piąty dotyczy zagadnień karnych w zakresie zarządzania nieruchomościami. W jego ramach Radosław Krajewski analizuje odpowiedzialność za wykroczenia w związku z zarządzeniem nieruchomościami.

Aktualnie w okresie ostatecznego składu publikacji, na przełomie kwietnia i maja 2013 r. kończą się prace nad ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która przeprowadza deregulację zawodów, których możliwość wykonywania jest uzależniana przez państwo od posiadania określonego wykształcenia, ukończenia kursu, zdania egzaminu, odbycia obowiązkowej praktyki. Jednakże pomimo prawdopodobnej likwidacji licencji zawodowej zarządcy nieruchomości przedstawiana w książce materia pozostaje aktualna dla zarządców nieruchomości, którzy analizowane tutaj problemy prawne muszą w swojej bieżącej działalności brać pod uwagę.

Bydgoszcz, maj 2013 r.

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW

Autor fragmentu:

Dział1
Zagadnienia społeczne w zakresie zarządzania nieruchomościami

Rozdział1
Problemy gospodarstw domowych i mobilnych studentów a kwestia mieszkalnictwa w perspektywie międzynarodowej

1.Uwagi wprowadzające

Mieszkalnictwo stanowi w całej Europie podstawę egzystencji społeczeństwa. Rządy wielu państw muszą zatem dokonywać systematycznych analiz tej kwestii w aspektach ekonomicznych i społecznych. Analizy te uwzględniają najczęściej określanie skali potrzeb mieszkaniowych, ich zaspokojenia i odpowiedniego wykorzystania finansów publicznych .

Tworzą się w ten sposób zręby polityki mieszkaniowej, a jej celem stało się zaspokojenie podstawowych potrzeb gospodarstw domowych, stworzenie warunków mieszkaniowych, regulowanie popytu mieszkaniowego z uwzględnieniem możliwości finansowych ludności. Wyróżniono gospodarstwa jednoosobowe bądź wieloosobowe, w których utrzymanie następuje wspólnie z innymi osobami zamieszkującymi dany lokal. Mieszkanie stanowi lokal złożony z jednej lub kilku izb, łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, wybudowany dla celów mieszkaniowych rodziny. Spełnia przy tym funkcje: biologiczną, ochronną, higieniczną i kulturalną . Mieszkanie to jednocześnie przestrzeń ograniczona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX