Gołębiowski Krzysztof, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Monografie
Opublikowano: LEX 2012
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Autor fragmentu:

RozdziałI
Ustrój wspólności ustawowej i majątek wspólny małżonków

1.Małżeński ustrój majątkowy

Podejmując próbę zdefiniowania małżeńskiego ustroju majątkowego, należy zwrócić uwagę na dwa możliwe rozumienia tego pojęcia: jako zespołu norm prawnych oraz jako treści stosunków prawnych pomiędzy konkretnymi podmiotami . Drugie znaczenie omawianego terminu jest wtórne w stosunku do pierwszego, gdyż istniejące w danym małżeństwie stosunki majątkowe zawsze wynikają z regulacji ustawowej. Najistotniejsze jest więc ustalenie pierwszego ze wskazanych znaczeń.

Na wstępie rozważań wypada jednak zwrócić uwagę na mający podstawowe znaczenie podział skutków zawarcia małżeństwa w sferze majątkowej. Systematyka przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) wyraźnie wskazuje, że część skutków, jakie wywiera zawarcie małżeństwa w sferze majątkowej, następuje niezależnie od ustroju majątkowego, w jakim pozostają małżonkowie (art. 23, 24, 27–30). Poza regulacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego znajdują się ponadto normy prawne, łączące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX