Samborski Edward, Zarys metodyki pracy prokuratora

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2010
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zarys metodyki pracy prokuratora

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁI
Pozycja ustrojowa prokuratora w systemie wymiaru sprawiedliwości

1.Uwagi ogólne

Metodyka, w tym także metodyka pracy prokuratora, jest określeniem pochodzącym od słowa „metoda”, które należy rozumieć jako sposób postępowania, stosowany konsekwentnie, systematycznie i świadomie; zespół czynności i środków użytych do osiągnięcia celu; sposób wykonywania zadania lub rozwiązania problemu.

Metodyka pracy prokuratora to przede wszystkim racjonalne i celowe działanie w ramach obowiązującego systemu prawnego zmierzające do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy na określonym etapie postępowania. Szczególne znaczenie dla tak rozumianego działania mają nie tylko dyrektywy zawarte w aktach normatywnych, określających sposób, przedmiot i zakres działalności zawodowej prokuratora, ale także jego właściwości osobiste, predyspozycje osobowościowe oraz wszechstronne przygotowanie zawodowe do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji państwowej.

Wieloaspektowość zadań prokuratora wynikająca z aktu ustrojowego nie ogranicza jego funkcji do postępowania karnego, lecz aktywizuje go także w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX