Lewandowska Kamila, Lewandowski Tomasz, Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
STRONY STOSUNKU PRACY

1.Pracodawca samorządowy

1. W świetle obowiązujących przepisów stosunek pracy wynika z wzajemnych relacji dwóch podmiotów: pracodawcy samorządowego oraz pracownika samorządowego.

W ustawie o pracownikach samorządowych próżno szukać definicji pracodawcy samorządowego. Dlatego konieczne jest odwołanie się w tym zakresie do przepisów prawa pracy. W świetle art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Wskazany przepis wprowadza jednolitą definicję pracodawcy obejmującą wszystkie podmioty zatrudniające pracowników, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej, a więc od tego, czy są to spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, urzędy państwowe, urzędy i jednostki samorządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców itd. Jak podnosi M. Gersdorf, ustawodawca, mówiąc o jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, miał głównie na myśli państwowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX