Bursztynowicz Michał, Sługocka Martyna, Warunki techniczne budynków i procedury budowlane. Poradnik dla praktyków

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane. Poradnik dla praktyków

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Motywem powstania niniejszego opracowania była nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która weszła w życie 1.01.2018 r. Nie oznacza to jednak, że wprowadzone zmiany są aż tak rewolucyjne, że wymagają wielostronicowego omówienia. Rozporządzenie od lat budzi bowiem wiele kontrowersji, a dokonane w nim zmiany tylko częściowo rozwiązały pojawiające się w praktyce problemy. Dlatego też książka będzie wartościowa dla wszystkich podmiotów, które na co dzień stosują przepisy tego rozporządzenia. Warto również zwrócić uwagę, że nowe przepisy obowiązują już ponad rok. Dzięki temu autorzy mieli możliwość „przetestowania” nowych regulacji w praktyce oraz przedstawienia wyników tych działań.

W ramach publikacji omówiono treść przedmiotowego rozporządzenia, skupiając się głównie na przepisach, które zostały znowelizowane z początkiem 2018 r. Jednocześnie jednak autorzy zwrócili uwagę na zagadnienia, które jeszcze przed zmianami wielokrotnie powodowały konflikty między inwestorami i projektantami a organami administracji architektoniczno-budowlanej i sądami administracyjnymi. Oczywiście takich konfliktów nie da się wyeliminować. Wynikają one z samego faktu ujęcia zagadnień technicznych w przepisy prawa. W ocenie inżynierów prawnicy zbyt drobiazgowo analizują każde słowo zawarte w przepisie, a w ocenie prawników inżynierowie zbyt łatwo przystają na pewne rozwiązania. Rozwiązania przedstawione w opracowaniu mają na celu odnalezienie równowagi między tymi dwiema grupami, które wspólnie muszą stosować przepisy rozporządzenia. Z tego też względu autorzy podkreślają, że przedstawione twierdzenia, sposoby rozwiązywania sporów oraz interpretacje przepisów stanowią, w ich ocenie, najlepsze dostępne rozwiązania, biorąc pod uwagę szczególnie praktykę. Oczywiście jako prawnicy zdają sobie sprawę, że w doktrynie zawsze może (a nawet powinno) pojawić się stanowisko odmienne. Niemniej wieloletnia praktyka w procesie inwestycyjnym pozwoliła im na wskazanie dróg, które wydają się najbardziej korzystne dla wszystkich podmiotów uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawach budowlanych.

W poszczególnych rozdziałach książki autorzy skupili się na zmianach, jakie w praktyce związane są z wprowadzeniem nowych regulacji do rozporządzenia, rozpoczynając od nowych definicji znanych uprzednio pojęć, poprzez różnice w postępowaniach w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oraz przyjęcia zgłoszenia, postanowieniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a kończąc na trybach nadzwyczajnych weryfikacji decyzji administracyjnych. Większość rozdziałów obejmuje zakres nowelizacji. Warto jednak zwrócić uwagę na sygnalizowane problemy dotyczące znanych od dawna rozwiązań oraz interpretacji przepisów rozporządzenia. Dzięki tym dodatkom publikacja będzie przydatna także osobom, na których pracę zmiana rozporządzenia dokonana 1.01.2018 r. nie miała szczególnego wpływu. W treści książki znajdują się odnośniki do wzorów pism, które zostały ujęte w ostatnim rozdziale. Dostosowane są one odpowiednio do potrzeb stron postępowania oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej. Warto z nich korzystać, także poprzez wykorzystywanie ich całych fragmentów.

Na zakończenie trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych prawdopodobnie utraci moc 23.08.2021 r. Stanie się tak na mocy art. 58 tzw. specustawy mieszkaniowej, który stanowi, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 7 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być w tym czasie zmieniane. Trudno powiedzieć, co ustawodawca miał na myśli, używając zwrotu „w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc (...) i mogą być w tym czasie zmieniane”. Czy oznacza to, że całe rozporządzenie utraci moc w 2021 r., czy też ustawodawca planuje zmiany i wtedy już nie będziemy mieli do czynienia z jego dotychczasowym brzmieniem i rozporządzenie pozostanie w obrocie? Każdy akt może być przecież zmieniany (z zachowaniem odpowiedniej procedury) i nie ma potrzeby wyrażania zgody na te zmiany w akcie rangi ustawowej. Z tego względu w tym momencie autorzy mogą jedynie wskazać, że utrata mocy jest prawdopodobna, ale nie pewna.

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
WARUNKI TECHNICZNE PRZED 1.01.2018 R. – POTRZEBA ZMIAN

1.1.Uwagi wstępne

Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków do 1.01.2018 r. nie były poddawane znacznym modyfikacjom. Oczywiście w tekście rozporządzenia pojawiały się mniejsze bądź większe zmiany, jednak do tej pory żadna nowelizacja nie była aż tak kompleksowa. Z jednej strony brak zmian powodował niedostosowanie części regulacji do zmieniających się procesów technologicznych oraz warunków projektowania, z drugiej zaś ta stabilizacja w zakresie warunków technicznych pozwoliła na ukształtowanie się utrwalonych linii orzeczniczych oraz jednolitej praktyki organów administracji architektoniczno-budowlanej. Obecnie, kilka miesięcy po wejściu w życie nowelizacji, nadal jednak trudno ocenić, czy zmiany wprowadzone 1.01.2018 r. ułatwiły, czy utrudniły życie inwestorom, urzędnikom i sędziom.

Jak każda zmiana prawa nowelizacja omawianego rozporządzenia musiała zostać obszernie uzasadniona. Warto zatem przyjrzeć się dokładniej motywom, jakie kierowały prawodawcą podczas tworzenia projektu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX