Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Użytkowanie wieczyste. Skutki prawne wygaśnięcia. Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej. Praktyka i orzecznictwo

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Potrzebę opracowania monografii uzasadniają trwające od kilku lat kontrowersje zarówno wśród użytkowników wieczystych zainteresowanych przekształceniem, jak i prawników oraz organów stosujących przepisy obu ustaw przekształceniowych, tj. ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Kontrowersje te wynikają ze znacznego skomplikowania materii wygaśnięcia użytkowania wieczystego lub przekształcenia tego prawa w przedmiocie skutków prawnych, z niejasności unormowań oraz niedostrzegania przez ustawodawcę istotnych problemów związanych z regulowaną problematyką.

Autorka próbuje w możliwie pełny sposób przedstawić kwestie rysujące się na tle przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie tylko z punktu widzenia doktryny, ale przede wszystkim pod kątem praktycznych potrzeb obrotu nieruchomościami po 1.01.2019 r. Zamieszcza wiele uwag krytycznych do rozwiązań przyjętych przez ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podkreślając, że pomimo iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów nastąpiło z mocy prawa, to ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków następuje na podstawie zaświadczenia wydawanego przez właściwy organ (art. 4 u.p.p.u.w.), co może paraliżować obrót nieruchomościami.

Zagadnienie skutków prawnych wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego lub przekształcenia tego prawa w prawo własności oraz jego wpisania do ksiąg wieczystych nie zostało dotychczas wyjaśnione i monografia jest pierwszą pozycją z tego zakresu na rynku wydawniczym.

Autor fragmentu:

RozdziałI
GENEZA I CHARAKTER PRAWNY UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

I.1.Uwagi wprowadzające

Przed przystąpieniem do omówienia przedmiotu monografii niezbędne jest przedstawienie w ogólnym zarysie genezy i rozwoju użytkowania wieczystego stanowiącego substrat wygaśnięcia lub przekształcenia. Z uwagi jednak na to, że prawo użytkowania wieczystego od 1.01.2019 r. uległo likwidacji w ograniczonym zakresie, mianowicie tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, aktualne pozostały jego cechy mające istotne znaczenie dla określenia substratu wygaśnięcia lub przekształcenia i w takim zakresie zostały przedstawione.

Użytkowanie wieczyste jako instytucja prawa cywilnego powstało w wyniku wieloletniego poszukiwania prawnej formy gospodarowania gruntami państwowymi w celu zaspokojenia potrzeb społecznych. Zostało ono wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawąz 14.07.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159), która zastąpiła dotychczasowe formy gospodarowania gruntami publicznymi: prawo własności czasowej,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację