Lewandowska Kamila, Lewandowski Tomasz, Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem

Autorzy fragmentu:

Wstęp

W codziennej pracy pracowników samorządowych obok obowiązków występują również uprawnienia, w szczególności prawo do wynagrodzenia, czasu pracy i odpoczynku.

Wynagrodzenie stanowi niezbędny i konieczny element każdego stosunku pracy. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym wiąże się z zobowiązaniem pracownika do świadczenia pracy umówionego (określonego) rodzaju na rzecz pracodawcy – organu – i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pracodawca zaś zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika samorządowego za wynagrodzeniem. Co za tym idzie, stosunek pracy ma charakter podwójnie zobowiązujący, bowiem jedna strona – pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy, natomiast druga strona – pracodawca – do zatrudnienia za wynagrodzeniem.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik samorządowy pozostaje w dyspozycji pracodawcy w urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy musi być związane z zobowiązaniem pracownika do świadczenia umówionej pracy, stanowiącym istotę stosunku pracy.

Czasem pracy jest nie tylko czas fizycznego, efektywnego wykonywania pracy, ale również czas nieświadczenia pracy, jeżeli pracownik samorządowy pozostaje w dyspozycji pracodawcy w urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracownik świadczy pracę, jeżeli pozostaje do dyspozycji pracodawcy w czasie pracy i przestrzega porządku pracy.

Współcześnie za czas wolny od pracy uważa się okres, który pozostaje po wypełnieniu przez pracownika obowiązków zawodowych i którym może on dowolnie dysponować (wykorzystywać go), zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami. Czas wolny jest przeznaczany na: sen, odpoczynek, spożywanie posiłków i regenerację sił, rozwój osobisty, kształtowanie osobowości, udział w życiu publicznym, rodzinnym oraz rozrywkę.

Niniejsze opracowanie poświęcone zostało tematyce najważniejszych uprawnień pracowników samorządowych omówionych w świetle aktualnego stanowiska judykatury i doktryny.

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
Wynagrodzenie za pracę pracownika samorządowego

1.1.Pracownik samorządowy

Wśród obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego szczególne miejsce zajmuje ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych , która reguluje status prawny pracownika samorządowego, jego uprawnienia oraz obowiązki, zasady zatrudniania pracowników samorządowych, w tym określa podstawowe warunki, jakie musi spełniać kandydat na wybrane stanowisko.

Zgodnie z art. 1 u.p.s. celem ustawy jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny. Konieczność zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych wynika już z przepisów Konstytucji RP. W art. 15 ustawy zasadniczej ustawodawca wprowadził zasadę decentralizacji władzy publicznej. Samo pojęcie decentralizacji jest rozmaicie rozumiane w literaturze przedmiotu. Organy zdecentralizowane cechuje samodzielność, rozumiana jako wyposażenie w prawo do względnie samodzielnego działania w granicach ustawowo dopuszczalnych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX