Augustyniak Monika, Moll Tomasz, Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Opracowanie kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące pojęcia, podstaw prawnych i celu tworzenia jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz możliwości ich zmiany w obecnym stanie prawnym. To pierwsze opracowanie, które holistycznie ujmuje problematykę związaną z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją samorządowych jednostek organizacyjnych. Obejmuje analizę przepisów ustrojowych regulujących tę problematykę oraz zawiera odniesienie do kwestii finansowych, przesądzających o efektywności i gospodarności w zakresie rozpatrywanych transformacji strukturalnych. Przedmiotowa pozycja to konkretna i praktyczna wykładnia przepisów prawa, niezbędna do prawidłowego tworzenia, przekształcania i likwidacji samorządowych jednostek organizacyjnych (posiadających osobowość prawną i niewyposażonych w ten przymiot). Uwzględnia wady i zalety poszczególnych form organizacyjno-prawnych oraz korzyści i zagrożenia wynikające z przyjętych rozwiązań. Zawiera propozycje rozwiązań zagadnień dotąd nieporuszonych w literaturze przedmiotu bądź słabo zbadanych.

Materia została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań. Uwzględnia aktualne orzecznictwo, doktrynę i poglądy wyrażone w piśmiennictwie prawa administracyjnego i prawa handlowego dotyczące organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Książka ma przede wszystkim charakter poradnika praktycznego działania. Stanowi pomoc dla praktyków samorządu terytorialnego oraz dla studentów prawa i administracji. Nowatorskim rozwiązaniem są zamieszczone w poszczególnych rozdziałach przykładowe wzory oraz schematy działań.

Opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 1 czerwca 2015 r.

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
POJĘCIE, CECHY I PODSTAWY PRAWNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ W PRAWIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1.1.Kontekst normatywny – w kręgu podstawowych pojęć

W celu wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca dopuszcza tworzenie jednostek organizacyjnych gminy, powiatu i województwa. Nie stanowią one jednak wyłącznej formy realizacji zadań, przepisy ustaw ustrojowych pozwalają bowiem na zawieranie przez jednostki samorządu terytorialnego umów z innymi podmiotami w celu wykonywania zadań własnych . Bez względu na wybór formy realizacji zadań należy wskazać, że jednostki samorządu terytorialnego będą ponosić odpowiedzialność za realizację tych zadań . Podstawą prawną utworzenia gminnych jednostek organizacyjnych jest art. 9 u.s.g., powiatowych jednostek organizacyjnych – art. 6 ust. 1 u.s.p., a w przypadku wojewódzkiej jednostki organizacyjnej – dyspozycja art. 8 ust. 1 u.s.w.

Gminne jednostki organizacyjne nie należą do katalogu jednostek pomocniczych gminy (nazwanych i nienazwanych), choć ich utworzenie jest jednym ze sposobów realizacji zadań podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. W tym sensie pełnią...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX