Kidyba Andrzej (red.), Szczególne formy spółek

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Szczególne formy spółek

Autor fragmentu:

Uwagi wstępne

Spółkę akcyjną spośród innych typów spółek wyróżnia m.in. to, że mogą wystąpić jej szczególne postacie odbiegające od normatywnego modelu zawartego w kodeksie spółek handlowych. Nie chodzi tu jednak o spółki atypowe czy hybrydalne, ale o takie szczególne jej typy, których kształt prawny wynika z przepisów odrębnych. Katalog takich szczególnych typów spółek jest dosyć szeroki. Dlatego też wydawało się konieczne, aby kolejny tom „Biblioteki Prawa Handlowego” poświęcić szczególnym typom spółek akcyjnych. Niezmiernie ważne okazało się przyjęcie określonego schematu rozważań w taki sposób, aby mogło dojść do porównań między klasycznymi spółkami, ale również między szczególnymi typami spółek. Cechy wyróżniające dotyczyły więc historycznych podstaw wyodrębnienia, utworzenia spółki, przedmiotu działalności, akcji i obrotu akcjami, stosunków majątkowych, zasad działania organów, nadzoru nad działalnością, rozwiązania spółki i wskazania innych cech wyróżniających dany typ spółki. Ze względu na duże zróżnicowanie między spółkami Autorzy dostali trochę „luzu” w ich prezentowaniu.

Taki sposób opracowania tekstu dotyczy wszystkich rozdziałów, z wyjątkiem rozdziału I, omawiającego spółki publiczne. Ten rozdział, mimo różnorodności organizacyjno-ustrojowej spółek publicznych, wymagał omówienia elementów charakterystycznych dla wszystkich spółek publicznych. Spółki takie to również te z udziałem Skarbu Państwa (większościowym i mniejszościowym), omawiane w rozdziale II, ale także i te, które z własnością państwową nie mają nic wspólnego.

W kolejnych rozdziałach wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości szczególnych typów spółek, co nie oznacza, że ich katalog nie będzie się zmieniał.

Niniejszy tom przygotowali pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie na temat szczególnych typów spółek.

Publikacja jest pracą zbiorową, a nie wspólną, stąd każdy z Autorów odpowiada za swoje poglądy.

Lublin–Warszawa, 10 czerwca 2017 r.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁI
SPÓŁKI PUBLICZNE

1.HISTORYCZNE PODSTAWY WYODRĘBNIENIA SPÓŁEK PUBLICZNYCH

1.1.Spółka publiczna a spółka specjalistyczna

Spółka publiczna jako normatywna kategoria zbiorcza, obejmująca różnego rodzaju spółki akcyjne, występuje jedynie w prawie polskim i jest konstrukcją właściwą tylko prawu polskiemu. Geneza tej konstrukcji prawnej sięga pierwszych regulacji odnoszących się do rynku kapitałowego, tj. do ustawy z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych , która jako pierwszy akt normatywny unormowała spółkę publiczną, poddając ją szczegółowej regulacji. Od tego czasu kategoria spółki publicznej pozostaje obecna w systemie prawa polskiego, mimo wielu zmian zachodzących nie tylko w sferze prawa krajowego, ale również w prawie Unii Europejskiej. Ustawodawca polski, przyjmując konstrukcję spółki publicznej jako rozwiązanie autorskie, zdaje się pozostawać jej wierny, mimo że uwarunkowania, które przemawiały niegdyś za wyróżnieniem tak specyficznej kategorii spółek, obecnie zeszły na plan dalszy czy wręcz uległy tak diametralnej zmianie, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy