Sobieska Maria, Świadectwo pracy po zmianach

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Świadectwo pracy po zmianach

Autor fragmentu:

WSTĘP

Informacje zawarte w świadectwie pracy stanowią poświadczenie określonych faktów, które mają wpływ na uzyskanie praw, jakie przepisy wiążą z ustaniem stosunku pracy. Dodatkowo dokument ten jest poświadczeniem i informacją dla kolejnego pracodawcy. Z tego też powodu treść dokumentu jest sformalizowana i brak jest dowolności w zakresie zamieszczania stosownych treści w świadectwie pracy. Celem tego dokumentu jest poświadczenie pewnego stanu faktycznego, jaki zaistniał w okresie zatrudnienia, stąd brakuje tutaj treści abstrakcyjnych o charakterze nieostrym. W praktyce pracodawcy natrafiają na pewne trudności czy wątpliwości w zakresie wypełniania tego druku.

Zasady dotyczące wystawiania i wydawania, a także przechowywania świadectw pracy zostały uregulowane w kilku aktach prawnych. Część tej regulacji odnajdziemy w przepisach Kodeksu pracy. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie odnajdziemy w rozporządzeniu w sprawie świadectw pracy. W odniesieniu do problematyki przechowywania i przetwarzania danych ze świadectwa pracy stosujemy przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, Kodeksu pracy i przepisów o ochronie danych osobowych.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy odnoszące się do tematu świadectw pracy były wielokrotnie nowelizowane, by w konsekwencji przybrać kształt, jaki będzie przedstawiony w niniejszym poradniku. Najbardziej istotne są te ostatnie zmiany, które weszły w życie 7.09.2019 r.

Nie sposób jednak nie wspomnieć o zmianie, która weszła w życie od 1.01.2017 r., zwalniającej pracodawców z wystawiania świadectw cząstkowych za zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony. Przepisy te były szeroko komentowane, w związku z wieloma problemami praktycznymi, z jakimi borykali się pracodawcy przy wystawianiu tych dokumentów. Związane to było z pilnowaniem i liczeniem upływu okresu 24 miesięcy. Ostatnie świadectwa cząstkowe pracodawca zobligowany był wystawić do 30.06.2017 r. za okresy zatrudnienia, które zakończyły się najpóźniej 31.12.2016 r.

Rok 2019 przyniósł pracodawcom szereg zmian, w tym również w obszarze wystawiania i wydawania świadectw pracy. Niniejszy poradnik ma na celu omówienie zasad dotyczących wystawiania i wydawania świadectw pracy i pokazanie w ujęciu praktycznym, na przykładach, problemów, z jakimi stykają się pracodawcy na gruncie tego tematu.

Okazuje się bowiem, że nadal w praktyce wystawianie i wydawanie świadectw pracy może budzić wątpliwości.

Dodatkowo autorka przedstawi też problem wystawiania i wydawania świadectwa pracy w kontekście RODO i ochrony danych osobowych. Należy mieć na uwadze, że świadectwo zawiera szereg danych, które są przetwarzane nie tylko w stosunku pracy, ale też poza nim do celów ustalenia różnego rodzaju uprawnień – już po zakończeniu współpracy z pracodawcą.

Świadectwo pracy zawiera jedynie oświadczenie wiedzy i jest ważnym dokumentem. Jest potwierdzeniem stanu faktycznego wynikającego z dokumentacji pracowniczej i danych, jakie pracodawca zgromadził w okresie zatrudnienia pracownika.

Jednak świadectwo pracy jest bardzo istotnym dokumentem w zbiorze dokumentacji pracowniczej, ponieważ zawiera informacje, które mogą kształtować uprawnienia lub ich brak wobec pracownika, byłego pracownika na przyszłość, np. na gruncie przepisów dotyczących praw emerytalno-rentowych, prawa do zasiłku dla bezrobotnych, prawa do świadczeń, jakim są odprawy emerytalno-rentowe i innych wynikających z odrębnych przepisów.

Niestety wcale nie tak rzadkie sytuacje pokazują, jak wiele problemów mają byli pracownicy w uzyskaniu świadczeń w sytuacji utraty świadectwa pracy lub błędów wynikających z niewłaściwego postępowania pracodawców w odniesieniu do procesu wystawiania i wydawania świadectwa pracy. Dlatego tak ważna jest znajomość reguł rządzących tą problematyką zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, a czasami też członków rodziny, np. w przypadku śmierci pracownika.

Niniejszy poradnik ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z wystawianiem i wydawaniem świadectw pracy w ujęciu praktycznym poprzez wskazanie przykładowych stanów faktycznych. Książka ta adresowana jest do praktyków i osób, które stosują prawo pracy w praktyce. Jednak opracowanie to pokazuje, jak ważna jest też świadomość pracowników w tym obszarze. W konsekwencji jest to materiał, który może posłużyć zarówno służbom kadrowym, ale też osobom, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu prawa pracy w tym obszarze.

Autor fragmentu:

RozdziałI
ŚWIADECTWO PRACY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

Pracodawca, który zatrudniał pracownika, ma obowiązek potwierdzić ten fakt, wydając mu poświadczenie tego stanu faktycznego na dokumencie świadectwa pracy. Ponieważ treść świadectwa pracy ma wpływ na uzyskanie uprawnień przez osobę, której dotyczy, ustawodawca zdecydował się na sankcje wobec pracodawcy, który nie realizuje obowiązków w tym obszarze.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 k.p. niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Dodatkowo tej samej karze podlega ten, kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zgodnie z art. 281 pkt 6, 6a i 7 k.p.:

nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,

nie przechowuje dokumentacji pracowniczej przez okres, o którym mowa w art. 94 pkt 9b, art. 945 § 2 i art. 946 pkt 2 k.p., albo przez dłuższy okres, jeżeli wynika on z odrębnych przepisów,

pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Należy bowiem zdać sobie sprawę, że świadectwo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX