Bajorek-Ziaja Hanna, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2006
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Prezentowany poradnik poświęcony jest europejskiemu i ponadnarodowemu wymiarowi sprawiedliwości. Celem publikacji jest przekazanie praktycznej wiedzy, w jaki sposób obywatele mogą wnosić skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w związku z naruszeniem praw człowieka, a także prawa europejskiego.

W części pierwszej zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z ochroną praw człowieka i obywatela w aspekcie dochodzenia swoich praw przez możliwość składania skarg formalnych.

Część druga i trzecia przedstawiają teoretyczne i praktyczne informacje związane ze strukturą i charakterem prawnym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. W głównej mierze nacisk położono na praktyczne informacje związane z działalnością tych sądów, np. sposób wnoszenia skarg, zasady formułowania wypowiedzi i pism procesowych w postępowaniu przed tymi instytucjami, zasady reprezentacji stron, główne nurty orzecznictwa, a także procedury postępowania i tryb rozpatrywania skarg przez Sąd Pierwszej Instancji. W odniesieniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zawarto notę informacyjną wraz z orzecznictwem dotyczącą wnoszenia przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczenia wstępnego w ramach procedury prejudycjalnej.

Materię czwartej części stanowią uregulowania proceduralne Sądu do spraw Służby Publicznej (zakres właściwości rzeczowej, zasady rekrutacji sędziów, struktura wewnętrzna, powiązanie Sądu do spraw Służby Publicznej z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji - uregulowania prawne, charakterystyka).

W piątej części scharakteryzowano wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mające zasadniczy wpływ na rozwój praw człowieka.

W sytuacji utraty zaufania do organów władzy państwowej oraz wyczerpania przysługujących nam środków sądowych, możemy swoje stanowisko przedstawić przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Obecnie znajdujemy się w przełomowym momencie ze względu na przystąpienie do Wspólnot Europejskich. Największym zagrożeniem jest dziś niewykorzystanie przysługujących nam praw.

Katalog praw i uprawnień obywatelskich ujęty został w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Aktem prawa europejskiego regulującym prawa obywatelskie jest Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. oraz Europejska Karta Praw Podstawowych oraz Konstytucja UE.

Publikacja skierowana jest do studentów, praktyków oraz ogółu obywateli, którzy na co dzień zajmują się problematyką z zakresu skarg w europejskim i ponadnarodowym systemie prawnym, jak również do osób zamierzających złożyć skargę europejską.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Pojęcie skargi w Polsce i Unii Europejskiej

1.Pojęcie skargi w prawie krajowym

Jednym z podstawowych praw człowieka i obywatela jest prawo i możliwość wnoszenia skarg. Skarga to krytyka pewnych zjawisk, z którymi jest powiązana. W literaturze przedmiotu możemy się spotkać z wieloma rodzajami skarg. W zależności od sytuacji i przedmiotu skargi wyróżniamy skargę powszechną, skargę administracyjną, skargę konstytucyjną, skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości itp.

Skarga powszechna znana była już w antycznym postępowaniu sądowym. Skargę wnoszono ustnie, a w niektórych przypadkach pisemnie. Skarga powszechna nazywana jest actio popularis. W prawie polskim dopuszczona została na mocy art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX