Augustyniak Monika, Przywora Bogusław, Sularz Paweł, Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

Autorzy fragmentu:

SŁOWO WSTĘPNE

Opracowanie omawia zagadnienia dotyczące pozycji prawnej skarbnika jednostki samorządu terytorialnego poprzez przedstawienie poszczególnych kluczowych elementów jego statusu prawnego, w tym kwestii dotyczących wyboru, odwołania, zadań i kompetencji oraz jego odpowiedzialności prawnej.

Rozdział pierwszy książki prezentuje wymagania kwalifikacyjne na stanowisko skarbnika. Przedstawiono zasady jego obsadzania i odwoływania. Przybliżona została kwestia podległości służbowej skarbnika oraz ograniczenia w jego pracy wraz z problematyką ciążącej na nim odpowiedzialności, jaką ustawodawca zakreślił w aktualnych przepisach prawnych. Odrębnie zostało omówione zagadnienie dotyczące wynagrodzenia zasadniczego skarbnika oraz dodatków, jakie mu przysługują.

Rozdział drugi opracowania jest poświęcony wybranym zagadnieniom dotyczącym zadań skarbnika jako głównego księgowego budżetu. Omówione zostały m.in. obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki i wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz zagadnienie kontrasygnaty skarbnika, ze szczególnym uwzględnieniem jej charakteru prawnego oraz formy i skutków w przypadku jej braku. W rozdziale tym przedstawiono również zadania skarbnika w zakresie kontroli zarządczej.

Następny rozdział przybliża problematykę innych zadań i kompetencji skarbnika, mających znaczenie dla jego pozycji prawnej. Rozdział ten obejmuje rozważania o roli skarbnika w procesie inwentaryzacji oraz w organizowaniu centrum usług wspólnych. Przedstawiona została kwestia odpowiedzialności skarbnika za naruszanie dyscypliny finansów publicznych jako ważny element mający wpływ na działania podejmowane przez skarbnika we wspólnocie samorządowej.

Uwagi końcowe, jako czwarty rozdział książki, stanowią refleksję o charakterze syntezy dotyczącej zagadnień przedstawionych w poszczególnych rozdziałach oraz zawierają propozycje rozwiązań w zakresie najistotniejszych instytucji, przesądzających o charakterze prawnym funkcji skarbnika.

Materia została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań. Całość przedstawionej problematyki wieńczą w rozdziale piątym wzory dokumentów z komentarzem w zakresie poruszanej w opracowaniu problematyki prawnej.

Książka uwzględnia poglądy wyrażone w doktrynie, orzecznictwie sądowoadministracyjnym oraz w piśmiennictwie prawa administracyjnego i finansowego. Opracowanie obejmuje stan prawny na 1.04.2020 r.

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
POZYCJA USTROJOWA SKARBNIKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1.1.Uwagi wstępne

Dobre rządzenie zaliczane jest do terminów z obszaru zarządzania publicznego (public management) . Pojęcie to utożsamiane jest zwłaszcza z rzetelnym wykonywaniem zadań przez szeroko rozumiane organy władzy publicznej . W tym zakresie szczególne znaczenie ma samorząd terytorialny, który uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej i uznawany jest za jeden z symboli „cywilizacji europejskiej” .

W procesie transformacji ustrojowej istotne znaczenie odegrała Konstytucja RP z 2.04.1997 r., która stanowi m.in. o fundamentalnych zasadach dotyczących ustroju samorządu terytorialnego. Już z preambuły do Konstytucji RP wynika założenie, że „działaniu instytucji publicznych należy zapewnić rzetelność i sprawność”. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że: „Rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych w szczególności zaś tych instytucji, które zostały stworzone w celu realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję RP, należy do wartości mających rangę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX