Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Autor fragmentu:
Autor fragmentu:

Wstęp

10 grudnia 2012 r. w Lublinie odbyła się konferencja naukowa pt. "Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej", zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach IV Lubelskiego Seminarium Karnistycznego.

W niniejszej książce prezentowane są naukowe rezultaty tej konferencji.

W pierwszej części konferencji obradom przewodniczył sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, a zaprezentowane zostały następujące referaty: prof. dr. hab. Krzysztofa Amielańczyka (UMCS Lublin) pt. ""Iniuria". Kilka uwag o przestępstwie naruszenia nietykalności cielesnej w prawie rzymskim"; dr. hab. Arkadiusza Berezy (UMCS Lublin) pt. "Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej w dawnej Polsce"; dr. hab. Grzegorza Smyka (UMCS Lublin) pt. "Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej w prawie karnym II Rzeczypospolitej"; dr. Marka Kulika (UMCS Lublin) pt. "Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej w wybranych państwach europejskich" oraz prof. dr. hab. Wiaczesława Nawrockiego i dr. Mikołaja Seńko (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych) pt. "Przesłanki kryminalizacji zniesławienia na Ukrainie".

W drugiej części konferencji obradom przewodniczył Prokurator Prokuratury Generalnej Jacek Radoniewicz, a referaty wygłosili: dr Joanna Piórkowska-Flieger (UMCS Lublin) pt. "Odpowiedzialność karna za przestępstwo zniesławienia (art. 212 k.k.)"; prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (Uczelnia Łazarskiego Warszawa) pt. "Zniewaga: pojęcie i kryteria"; prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS Lublin) pt. "Uwagi na temat przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.)"; dr Patrycja Kozłowska-Kalisz (UMCS Lublin) pt. "Typy zmodyfikowane przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zarys problematyki)".

W trzeciej części seminarium obradom przewodniczył prof. dr hab. Wiaczesław Nawrocki (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych), a przedstawiono następujące wystąpienia: sędziego SN Wiesława Kozielewicza pt. "Odpowiedzialność sędziego za sformułowania zawarte w uzasadnieniu orzeczenia"; sędziego SN, prof. dr. hab. Jacka Sobczaka (SWPS Warszawa) pt. "Kontratyp dozwolonej krytyki"; dr hab. prof. Katarzyny Dudki (UMCS Lublin) pt. "Procesowa problematyka przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej"; Blanki Stefańskiej (adw. Warszawa) pt. "Ujawnienie zatartego skazania a przestępstwo zniesławienia".

W czwartej, ostatniej części seminarium obradom przewodniczył sędzia SN Jacek Sobczak, a zaprezentowano następujące wystąpienia: dr. Marka Marczewskiego (IWS Warszawa) pt. "Obraz statystyczny przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej", dr Agnieszki Szczekali (UMCS Lublin) pt. "Ochrona czci w prawie cywilnym (wybrane zagadnienia)"; dr Magdaleny Budyn-Kulik (UMCS Lublin) pt. "Psychologiczne mechanizmy powstawania plotki" oraz dr Iwony Wieleby (UMCS Lublin) pt. "Kilka uwag o godności pracowniczej".

Przedstawione referaty podkreśliły wielopłaszczyznowość podniesionej problematyki, jak również złożoność zagadnień, które pojawiają się zarówno w procesie analizy dogmatycznej poszczególnych problemów, jak i w praktycznym stosowaniu prawa. Wolno mi sądzić, że konferencja była dobrą płaszczyzną do wymiany poglądów dotyczących zróżnicowanych aspektów ochrony czci i nietykalności cielesnej. Oczywiście - z uwagi na ramy czasowe seminarium - nie było możliwe poruszenie wszystkich zagadnień związanych z jego tematem, jednakże przedstawione (i opublikowane) referaty - być może - staną się bodźcem dla dalszej - jeszcze głębszej - analizy poszczególnych problemów (zarówno w ujęciu czysto teoretycznym, jak i empirycznym). Jak przy każdym kolejnym wydaniu materiałów konferencyjnych, żywię nadzieję, że i to (czwarte już) wzbudzi nie mniejsze zainteresowanie Czytelników niż poprzednie. Mogę jedynie obiecać, że temat kolejnego (piątego) Lubelskiego Seminarium Karnistycznego, zaplanowanego na grudzień 2013 r., będzie nie mniej interesujący niż poprzednie.

Prof. dr hab. Marek Mozgawa

Autor fragmentu:
Autor fragmentu:

Iniuria.Kilka uwag o przestępstwie naruszenia nietykalności cielesnej w prawie rzymskim

1.Iniuria (zniewaga). Uwagi ogólne

Iniuria w prawie rzymskim uważana była zarówno za delikt prawa prywatnego, jak i przestępstwo prawa publicznego - crimen. Rodziła zarówno prywatnoprawne, jak i publicznoprawne konsekwencje. Trzeba na wstępie zaznaczyć, że Rzymianie nie stworzyli osobnego systemu ius poenale czy ius criminale . Potrzeby wyodrębnienia prawa karnego z rzymskiego ius nie widzieli przede wszystkim sami juryści , którzy niewiele miejsca poświęcali dyskusji na temat instytucji, które dziś składają się na system prawa karnego . Wyjątkiem jednak zdają się być te konstrukcje przestępstw, które poza prawem publicznym miały także bliższy lub dalszy związek z ulubionym przez iuris prudentes prawem prywatnym. Oprócz problematyki: s.c. Silanianum dotyczącej odpowiedzialności niewolników z tytułu niepodjęcia należytej obrony ich pana w sytuacji zagrożenia jego życia (D. 29, 5) , przestępstwa fałszerstwa - falsum, zawierającego w sobie fałszerstwo testamentów, dokumentów, monet, a także miar i wag (D. 48, 10) ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?