Błachnio-Parzych Anna (red.), Jakubowska-Hara Jolanta (red.), Kosonoga Jacek (red.), Kuczyńska Hanna (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa profesora Jana Skupińskiego

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa profesora Jana Skupińskiego

Autorzy fragmentu:

SŁOWO WSTĘPNE

Prezentowana księga jest zbiorem opracowań ofiarowanych Profesorowi Janowi Skupińskiemu z okazji jubileuszu urodzin oraz pracy naukowej.

Profesor Jan Skupiński od przeszło 50 lat jest związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, w którym od 1974 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Prawa Karnego. Przez te wszystkie lata Jubilat, obok działalności naukowo-badawczej, organizatorskiej i społecznej, hojnie poświęcał swój czas młodszym kolegom i doktorantom, służąc zawsze cenną radą i wsparciem w ich rozwoju naukowym.

Wśród licznych zainteresowań badawczych Jubilata należy wyróżnić kilka nurtów, w szczególności: prawo wykroczeń, problematykę środków penalnych, w tym zwłaszcza środków probacyjnych, zagadnienia polityki kryminalnej i kryminologii, międzynarodowe standardy w zakresie prawa karnego i praw człowieka, jak również problematykę odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W ostatnim czasie Profesor wiele uwagi poświęcał kwestii alternatyw pozbawienia wolności. Szerokie spektrum zainteresowań naukowych Profesora Jana Skupińskiego znalazło wyraz w tytule i tematyce księgi jubileuszowej.

Dziękując autorom za tak cenne naukowo publikacje dedykowane Profesorowi Janowi Skupińskiemu, redaktorzy księgi wyrażają nadzieję, że przyczynią się one do rozwiązania przynajmniej po części problemów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości karnej.

Autor fragmentu:

PRACE DEDYKOWANE PROFESOROWI JANOWI SKUPIŃSKIEMU

PRAWO KARNE MATERIALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE

O ZAKRESIE WARUNKOWEGO ZAWIESZANIA KAR (REFLEKSJE KRYTYCZNE)

Nie tylko jedno kryterium decydowało o wyborze tego tematu. Istotne znaczenie miał też fakt, że w dorobku naukowym Profesora Jana Skupińskiego jest niemało pozycji wskazujących na szczególne zainteresowania autora tym tematem .

Wśród licznych zawartych w nich tez są również takie, które mimo upływu wielu lat, zmian przepisów prawa i przemian ustrojowych nie straciły na aktualności. Dotyczą na przykład ważnej relacji przesłanek warunkowego zawieszania kar do ogólnych dyrektyw wymiaru kary, do zasady indywidualizacji, unikania w wyrokach "nadmiernego schematyzmu", postulatów dotyczących dozorów nad skazanymi, a także względów "na społeczne i indywidualne oddziaływanie" za pomocą kar wymierzanych z ich warunkowym zawieszeniem i in.

Uwidocznione w tytule "refleksje krytyczne" nie dotyczą jednak samej instytucji warunkowego zawieszania kar, słusznie wprowadzanej do różnych systemów prawa. Chodzi przede wszystkim o wprowadzanie jej do przepisów prawa w zbyt szerokim zakresie. Nie bez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX