Wiktorowska Aleksandra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zagadnienia administracyjnoprawne

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zagadnienia administracyjnoprawne

Autor fragmentu:

Rozdział1
Utworzenie Urzędu Transportu Kolejowego

Podstawą prawną organizacji i funkcjonowania Urzędu Transportu Kolejowego (zwanego dalej UTK) i jego Prezesa jest ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym , szereg rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy , a także Konstytucja RP . Podstawy te wynikają także ze statutu UTK, będącego załącznikiem do zarządzenia nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2011 r. oraz regulaminu organizacyjnego, nadanego zarządzeniem Prezesa UTK .

W poprzednim okresie, to znaczy przed rokiem 2003, w tej sferze administrowania funkcjonował Główny Inspektorat Kolejnictwa w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym . Ustawa ta obowiązywała w okresie, gdy rynek transportu kolejowego był obsługiwany w pełni przez PKP – przedsiębiorstwo państwowe. Nieco później wprowadzono koncepcję zarządzania opartą na odrębności podmiotów zajmujących się zarządzaniem liniami kolejowymi i przewozami kolejowymi, w konsekwencji różnicując zarządców infrastruktury kolejowej i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX