Jakubowski Aleksander, Wiktorowska Aleksandra, Prawo nauki. Zagadnienia wybrane

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2014
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo nauki. Zagadnienia wybrane

Autorzy fragmentu:

O prawie nauki. Słowo wstępne

Oddajemy do rąk Czytelnika zbiór studiów z dziedziny, którą nazwaliśmy umownie prawem nauki.

Prawo nauki traktujemy szeroko jako dziedzinę, w której mieszczą się nie tylko akty ustrojowego prawa administracyjnego, lecz także akty prawa materialnego dotyczące prowadzenia i finansowania badań naukowych oraz wdrażania ich wyników, jak również akty prawa proceduralnego dotyczące tej dziedziny. Stąd też zaliczamy do tej dziedziny nie tylko powszechnie znane prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o Polskiej Akademii Nauk i ustawę o instytutach badawczych, lecz także ustawy o Narodowym Centrum Nauki oraz o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jak również ustawę o zasadach finansowania nauki oraz ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Uznajemy, że w obrębie zainteresowań prawa nauki są także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne ustawy - przykładowo ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także Konst...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX