Prawo mediów - OpenLEX

Ślęzak Piotr (red.), Prawo mediów

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Prawo mediów

Autor fragmentu:

WSTĘP

W imieniu własnym oraz zespołu Autorów oddaję do rąk Czytelników monografię Prawo mediów. Zawarte w niniejszej książce teksty stanowią rezultat badań poszczególnych Autorów nad budzącymi ich zainteresowanie naukowe problemami. Inspiracją dla podjęcia inicjatywy przygotowania tekstów dotyczących prawa mediów była konstatacja, iż na polskim rynku wydawniczym nie ma aktualnego opracowania obejmującego tę problematykę. Wynika to rzecz jasna z ewolucji materii prawnej – widocznej zwłaszcza w ustawie o radiofonii i telewizji. Dlatego wydane przez Wolters Kluwer w 2005 r. Prawo mediów pod redakcją Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza i Andrzeja Matlaka w pewnym stopniu się zdezaktualizowało.

Nie jest to rzecz jasna opracowanie wyczerpujące zagadnienie prawa mediów. Wynika to stąd, że musiałby powstać tekst kilkukrotnie przekraczający objętość niniejszej monografii. Dlatego z konieczności pewne zagadnienia pozostały poza sferą rozważań autorów. Wystarczy wskazać chociażby – jakże istotne w praktyce – kwestie finansowania mediów.

Niniejsza książka jest monografią, czyli książką spójną tematycznie. Nie należy jej przypisywać waloru wyłącznie naukowego dla prawników – dla praktyków i przedsiębiorców z sektora mediów jest ona poradnikiem, natomiast dla studentów swego rodzaju podręcznikiem.

Wyrażam nadzieję, że zawarte w poszczególnych rozdziałach rozważania przyczynią się także do szerszej dyskusji na temat istotnych, a budzących kontrowersje zagadnień prawa mediów.

Piotr Ślęzak

Tychy, 3 czerwca 2020 r.

Autor fragmentu:

Rozdziałpierwszy
WOLNOŚĆ SŁOWA

1.1.Uwagi wstępne

Wolność słowa jest zasadą mającą ogromne znaczenie dla funkcjonowania mediów. Jest to kwestia oczywista, biorąc pod uwagę ciągle rosnącą rolę społeczną mediów, dzięki którym konkretny odbiorca może sobie wyrobić osąd w konkretnej sprawie.

Należy podkreślić, że wolność słowa wywodzi się z wolności jednostki w sferze prywatnej i publicznej. Ważnym elementem wolności jednostki w sferze publicznej jest wolność słowa. Teoretyczną podstawą koncepcji wolności słowa, także wyrażonej w postaci norm prawnych, są opracowania filozoficzne. Jako przykład wskażmy kilka wypowiedzi autorów opowiadających się za koniecznością wprowadzenia wolności słowa. John Stuart Mill pisze: „Gdyby cała ludzkość z wyjątkiem jednego człowieka sądziła to samo i tylko ten jeden człowiek byłby odmiennego zdania, ludzkość byłaby równie mało uprawniona do nakazywania mu milczenia, co on gdyby miał po temu władzę, do zamknięcia drzwi ludzkości” . Z kolei John Milton opublikował swoje przemyślenia dotyczące cenzury....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?