Piasecki Kazimierz, Prawo małżeńskie

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2011
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Prawo małżeńskie

Autor fragmentu:

Przedmowa

Przedmiotem opracowania jest prawo małżeńskie. W polskim języku prawnym nie występuje pojęcie „prawo małżeńskie”, natomiast w języku prawniczym - nie tylko polskim - uprawniona jest kompleksowa nazwa „Prawo małżeńskie” (Matrimonial Law, Eherecht, diritto matrimoniale itd.).

Na prawo małżeńskie składają się różnorodne, ale pozostające ze sobą w związku organicznym i funkcjonalnym, źródła prawa: 1) Konstytucja, 2) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 3) Prawo o aktach stanu cywilnego, 4) Kodeks cywilny, 5) tzw. leges speciales, 6) międzynarodowe prawo prywatne, 7) konwencje międzynarodowe wielostronne i dwustronne, 8) przepisy proceduralne w sprawach małżeńskich oraz postępowania nieprocesowe dotyczące małżeństwa, 9) międzynarodowe postępowanie cywilne według Kodeksu postępowania cywilnego i rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczące jurysdykcji międzynarodowej w sprawach małżeńskich oraz uznania i wykonania orzeczeń zagranicznych w sprawach małżeńskich.

Opracowanie „Prawo małżeńskie” jest poświęcone takim zespołom zagadnień prawnych, jak: 1) charakter związków między mężczyzną i kobietą w ujęciu antropologicznym, socjologicznym, historycznym i prawnym, 2) zawarcie małżeństwa według obowiązującego prawa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub duchownym ze skutkiem według prawa polskiego, 3) instytucja małżeństwa - skutki prawne zawarcia małżeństwa, 4) ustanie małżeństwa, jego unieważnienie, separacja, rozwód, uznanie za zmarłego jednego z małżonków, 5) zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem, 6) zawarcie małżeństwa przed konsulem, 7) zagadnienia proceduralne - postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich oraz postępowania nieprocesowe związane z zawarciem małżeństwa.

Problematyka małżeńskich stosunków majątkowych została wyłączona do osobnego opracowania.

W pracy wykorzystałem materiały z mojego dorobku teoretycznego i doświadczeń w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa małżeńskiego na stanowisku Sędziego Sądu Najwyższego.

Kazimierz Piasecki

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁI
Problemy antropologiczne, socjologiczne i prawne związków między mężczyzną i kobietą w ujęciu historycznym oraz prawnoporównawczym. Zarys problematyki

Związki mężczyzny z kobietą czy też, jak kto woli, kobiety z mężczyzną, poza funkcją trwania ludzkości w sensie historycznym, antropologicznym i socjologicznym, stanowią podstawę cywilizacji i kultury, niezależnie od tego, czy miały one ostatecznie postać prawną.

Jednostki ludzkie od samego początku łączy seksualność, podobnie jak w całej przyrodzie ożywionej. Jest ona związana z naturą człowieka.

Według C. Znamierowskiego ludzie żyją w dużych i trwałych zbiorowościach. W tych zbiorowościach szczególnie ważną pozycję, właśnie ze względu na sprawę rozrodczą, ma grupa małżeńska. Małżeństwem, najogólniej biorąc, jest grupa składająca się z kobiet i mężczyzn, którzy współżyją ze sobą w całym życiu codziennym najściślej i najintymniej, jak tylko istoty ludzkie żyć mogą, a więc obcując też ze sobą płciowo; przy tym na takie współżycie dana zbiorowość daje swą zgodę w sposób wyznaczony przez zwyczaj lub prawo, jest to więc grupa, uznana przez zbiorowość i przez nią tak czy inaczej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX