Mróz Teresa, Zając Agata, Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2014
Rodzaj:  podręcznik
Autorzy monografii:

Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Kazusy z zakresu prawa cywilnego materialnego opublikowane w tej książce będą pomocne podczas przygotowywania się do egzaminów przede wszystkim jako przypomnienie i uporządkowanie nabytej wiedzy. Zostały one opracowane głównie na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.

W publikacji uwzględniono najnowsze linie orzecznicze. Nie omawia ona jednak wszystkich przepisów Kodeksu cywilnego – obejmuje tylko najistotniejsze i najczęściej spotykane w praktyce orzeczniczej problemy, które pojawiają się w wykładni przepisów prawa materialnego na tle konkretnych stanów faktycznych.

Każdy kazus składa się z opisu stanu faktycznego, rozwiązania oraz komentarza, w którym znajduje się omówienie mających zastosowanie w tym stanie faktycznym przepisów oraz orzecznictwa pomocnego przy ich wykładni. Dodatkowo książka zawiera schematy, które przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami, oraz testy prawnicze przygotowujące do egzaminów wstępnych i końcowych na aplikacje.

Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy to publikacja przeznaczona przede wszystkim dla aplikantów – zarówno radcowskich, adwokackich, notarialnych, jak i z aplikacji ogólnej. Może też być przydatna studentom prawa, a także osobom niekoniecznie z prawem związanym, ale zainteresowanym jego praktycznymi aspektami. Przy opracowywaniu tej książki wykorzystałyśmy swoje doświadczenie zawodowe oraz dydaktyczne związane z zajęciami prowadzonymi z aplikantami.

Autorzy fragmentu:

KAZUSY Z PRAWA CYWILNEGO – CZĘŚĆ OGÓLNA

Kazus 1. Zakres zastosowania ustawy – Kodeks cywilny

Stan faktyczny

Pozwem z 5 marca 2000 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o zasądzenie od pozwanych Jacka P. i Mateusza N. kwoty 135 000 zł, wskazując, że pozwani są członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „B.”, założonej w 1993 r., która od początku swojej działalności przynosiła straty. 30 września 1994 r. zarząd złożył wniosek o otwarcie postępowania układowego, powołując się na zaprzestanie płacenia długów i trudną sytuację finansową spółki. Postępowanie to zostało umorzone 31 marca 1995 r., a 30 maja 1996 r. pozwani złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości. W tym czasie spółka nie dysponowała już żadnym majątkiem pozwalającym na pokrycie kosztów postępowania i wniosek został prawomocnie oddalony postanowieniem z 20 marca 1997 r. Dochodzona pozwem kwota obejmuje należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne za lata 1995–1997, obciążających spółkę B., co do których strona powodowa wystawiła administracyjne tytuły wykonawcze i wszczęła egzekucję. Egzekucja ta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX