Prawo autorskie i prawa pokrewne - OpenLEX

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Prawo autorskie i prawa pokrewne

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Autorzy fragmentu:

OD AUTORÓW

Niniejsze VII wydanie opracowania wykorzystuje fragmenty różnych naszych publikacji, a w szczególności książkę Prawo autorskie, Warszawa 2016, pomijając kwestie szczególnie kontrowersyjne lub niemające zasadniczego znaczenia dla interpretacji polskiego prawa autorskiego, a także znaczną część „uzupełniających” przypisów. W istocie zatem książka ta jest w znacznym stopniu skróconą, uproszczoną, ale i zaktualizowaną wersją Prawa autorskiego.

Janusz Barta

Ryszard Markiewicz

Autorzy fragmentu:

Rozdziałpierwszy
UWAGI WSTĘPNE

Prawo autorskie stanowi część prawa własności intelektualnej i oznacza – w węższym znaczeniu – zbiór przepisów wydanych z myślą o ochronie interesów twórców oraz stosunków prawnych związanych z tworzeniem utworów, korzystaniem z nich i ich ochroną. W szerszym znaczeniu pojęcie to obejmuje także regulacje odnoszące się do tzw. praw pokrewnych, a więc praw wyłącznych przyznanych m.in. artystom wykonawcom, producentom fonogramów, nadawcom radiowym i telewizyjnym.

Określenie „własność intelektualna”jest używane w konwencjach międzynarodowych, a także w nazwie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Nawiązuje ono do „własności rzeczy”, głównie ze względu na przyjętą konstrukcję bezwzględnych praw podmiotowych. Dobra niematerialne ze względu na sposób ich istnienia są eksploatowane z innymi jednak skutkami niż rzeczy (ze względu na możliwość korzystania z nich równolegle przez nieokreśloną liczbę podmiotów), co przesądza o innym modelu ich ochrony, zbliżonym jednak do ochrony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX