Bąkowski Tomasz i in., Prawo administracyjne dziś i jutro

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo administracyjne dziś i jutro

Autorzy fragmentu:

SŁOWO WSTĘPNE

Niniejsze dzieło jest szczególną pracą zbiorową. Jest to bowiem zbiór referatów przygotowanych na jubileuszowy XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie, który odbędzie się w dniach 25–27.06.2018 r.

Zjazdy Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego są największymi konferencjami – zgromadzeniami przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. Podejmuje się na nich zazwyczaj tematy kluczowe dla rozwoju tej dziedziny i stąd mają one olbrzymi wpływ na rozwój prawa administracyjnego jako dyscypliny prawniczej, przedmiotu nauczanego w ramach studiów prawniczych, i na rozwój badań naukowych w tym obszarze. Będąc jednocześnie forum swobodnej wymiany myśli, mają znaczący wpływ na kształtowanie się kierunków badawczych. Swobodna atmosfera nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie się postaw i nawiązywanie współpracy między ośrodkami czy osobami o podobnych zainteresowaniach.

„Prawo administracyjne dziś i jutro” jest wiodącym tematem Zjazdu. Nie ulega wątpliwości, że prawo administracyjne ulega daleko idącej transformacji nie tylko w Polsce, ale i na całym kontynencie europejskim. Coraz istotniejszą rolę odgrywają obszary do niedawna tylko zauważane, takie jak dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, digitalizacja czy problemy uchodźców. Rzutują one na inne dziedziny objęte prawem i postępowaniem administracyjnym.

Znaczący wpływ ma Unia Europejska, w której całe dziedziny regulacji krajowej zostają zastąpione rozporządzeniami unijnymi bezpośrednio stosowanymi w krajach członkowskich. Choć Brexit tworzy znaczące pęknięcie na obrazie Unii, nie można nie dostrzegać coraz większej roli Brukseli w zjawisku określanym mianem europeizacji prawa administracyjnego. Zachodzi niewątpliwie zbliżanie ustawodawstw państw unijnych. Parę lat temu Francja dorobiła się postępowania administracyjnego. Prace naukowców nad modelem postępowania administracyjnego UE poskutkowały pracami Parlamentu Europejskiego mającymi na celu wprowadzenie choćby szczątkowego ogólnego postępowania administracyjnego UE.

Wysuwając temat wiodący Zjazdu, organizatorzy pozostawili uczestnikom swobodę w zakresie doboru tematów szczegółowych. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje obraz zainteresowań badawczych autorów oraz przegląd dziedzin, w obszarze których prawo administracyjne jutro w ocenie autora będzie różne od dzisiejszego.

Referaty w ramach prac redakcyjnych pogrupowaliśmy w rozdziały obejmujące prace o zbliżonej tematyce.

I tak rozdział I dotyczy zagadnień ogólnych prawa administracyjnego i stąd jego tytuł „O dzisiejszych i przyszłych problemach prawa administracyjnego w ogólności”.

Rozdział II zatytułowaliśmy „Klasyczne i nowe instrumenty prawa administracyjnego w służbie jednostki i administracji” – skupia się on na nowych rozwiązaniach instytucjonalnych, nie tylko w obszarze prawnych form działania administracji.

Kolejna grupa zagadnień dotyczy procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Referaty poświęcone tej tematyce zostały skupione w rozdziale III „Prawo administracyjne w kształtowaniu procedur administracyjnej i sądowoadministracyjnej”.

Problematyka tzw. prawa ustrojowego znalazła się w krótkim rozdziale IV „Z problematyki administracyjnego prawa ustrojowego”.

Kolejny rozdział poświęcono działalności prawotwórczej administracji, gdzie zebrano referaty poświęcone kilku szczegółowym zagadnieniom prawotwórstwa. Rozdział V nosi tytuł „Działalność prawotwórcza administracji w przestrzeni stanowienia źródeł prawa administracyjnego”. Znalazły się tam głównie opracowania dotyczące prawa miejscowego, a także planowania przestrzennego.

Ostatni rozdział VI „Wybrane zagadnienia szczególne” skupia referaty koncentrujące się na poszczególnych działach części szczegółowej praw administracyjnego.

Artykuły zawarte w tym tomie będą przedmiotem dyskusji na Zjeździe. Czytelnik znajdzie w nich wielki ładunek myśli i wiedzy o instytucjach prawa i postępowania administracyjnego dziś i jutro.

Dziękujemy Autorom za przedstawianie artykułów. Jesteśmy przekonani, że spotkają się one z żywą dyskusją na Zjeździe. Dla ułatwienia ewentualnego kontaktu z Autorami wskazujemy uczelnie, z którymi są oni związani.

Słowa powitania kierujemy też do wszystkich Uczestników Zjazdu, do których przede wszystkim ta książka jest adresowania. Wszystkim życzymy owocnych, twórczych obrad.

Prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski

Dyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych ikierownik Katedry Prawa i Postępowania AdministracyjnegoUniwersytetu Warszawskiego

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Przewodniczący Rady NaukowejInstytutu Nauk Prawno-AdministracyjnychUniwersytetu Warszawskiego

Autor fragmentu:

HISTORIA ZJAZDÓW KATEDR PRAWA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 1950–2018

1.Wprowadzenie

Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego przypada w tym roku zaszczyt organizacji Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Wydarzenie to ma szczególny charakter co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Zjazd jest XXV wydarzeniem tego typu i odbywa się po 68 latach od inauguracyjnej konferencji administratywistów w Warszawie. Po drugie, tegoroczne obrady przypadają na 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a cały rok 2018 przepełniony jest wydarzeniami społeczno-kulturalnymi, realizowanymi w ramach Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej .

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w skrócie dotychczasowej historii Zjazdów Katedr z uwzględnieniem ich chronologicznego uporządkowania (służyć temu ma wykaz Zjazdów umieszczony poniżej tekstu). Szczególna uwaga poświęcona zostanie merytorycznej treści obrad, będącej swoistym odbiciem aktualnych w danym okresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX