Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

Autor fragmentu:

Rozdział1
SPORY PRACY

1.1.Ogólna charakterystyka sporów pracy

Spory pracy są immanentną cechą stosunków pracy w państwach cywilizacji industrialnej. Istotą sporu pracy jest konflikt , a więc swoistego rodzaju interakcje o charakterze kooperacji negatywnej między co najmniej dwoma podmiotami funkcjonującymi w stosunkach pracy, w których jedna ze stron wysuwa określone żądania albo podejmuje inne działania, na skutek czego napotyka na opór ze strony przeciwnej, która owe żądania lub działania w części bądź w całości odrzuca lub im się w inny sposób przeciwstawia.

W socjologii brak zgodności co do oceny społecznych skutków konfliktów. Przedmiotem polemik pozostaje zwłaszcza problem, czy owe konflikty – a odnosi się to również do tych występujących w stosunkach pracy – są zjawiskami patologicznymi. W ujęciu funkcjonalnym konflikt jest postrzegany jako czynnik dysfunkcjonalny w systemie, który rozsadza go od wewnątrz i którego nie sposób wyjaśnić potrzebami systemu jako całości . Godzi on w jego stabilność, utrzymującą się dzięki wbudowanym weń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX