Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Przygotowanie opracowania Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania zostało zainspirowane zorganizowaną w czerwcu 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego konferencją naukową poświęconą najlepszym praktykom stosowanym przez sądy w postępowaniach upadłościowych oraz barierom napotykanym podczas stosowania prawa upadłościowego, a w związku z tym również propozycjom usprawnień. W ramach szeroko zakreślonej tematyki konferencji szczególną uwagę poświęcono formom oraz skutkom sprzedaży składników majątkowych upadłego dłużnika. Przedstawiono w jej trakcie także wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Projektu Europejskiego „ACURIA – Assessing Courts Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices and blockages in four EU countries” – Italy, the Netherlands, Poland and Portugal („ACURIA – Sądy wobec postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre praktyki oraz bariery w czterech państwach UE” – Włochy, Holandia, Polska i Portugalia). Organizatorami Konferencji były Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opracowania zgromadzone w niniejszej publikacji wykraczają poza ścisłą tematykę konferencyjną, odnosząc się do najnowszych i zarazem istotnych problemów związanych ze stosowaniem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Liczymy na to, że dadzą one asumpt do dalszej dyskusji nad wzbudzającymi coraz większe zainteresowanie instytucjami prawa insolwencyjnego. Bardzo cieszy fakt, że zainteresowanie tą problematyką przejawia tak duża grupa młodych badaczy. Jednocześnie, co oczywiste, przy wielości autorów w publikacjach tego rodzaju, poglądy zaprezentowane w poszczególnych tekstach są wyrazem ich osobistego stanowiska.

Wyrażamy nadzieję, że książka spotka się z zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa.

Elwira Marszałkowska-Krześ

Izabella Gil

Joanna Kruczalak-Jankowska

Anna Machnikowska

Autor fragmentu:

Prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowym

1.Wprowadzenie

Specyfika postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowania upadłościowego powoduje, że w doktrynie wyrażane jest stanowisko, iż prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe stanowią odrębną gałąź prawa , choć zaliczane są także do prawa handlowego sensu largo . Najbardziej adekwatne, a jednocześnie oddające specyfikę tych postępowań jest stanowisko zaliczające je do gałęzi prawa regulującego skutki niewypłacalności, tj. prawa o niewypłacalności .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację