Bieżuński Mariusz, Bieżuński Paweł, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Monografie
Opublikowano: ABC 2009
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Autorzy fragmentu:

DziałI
Zagadnienia ogólne

RozdziałI
Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego

1.Pojęcie

Alimenty (z łac. alimentum - żywność, pokarm) oznaczają przymusowy, regularny obowiązek dostarczania uprawnionym środków utrzymania, a w przypadku małoletnich także środków wychowania przez osoby do tego zobowiązane. Pierwotnie przez alimenty rozumiano obowiązek utrzymywania kogoś poprzez żywienie go . Obecnie pojęcie to ma szersze znaczenie i obejmuje zarówno środki niezbędne do utrzymania, jak i w przypadku małoletnich, środki do wychowania uprawnionych osób. Wykonując obowiązek alimentacyjny zobowiązany do świadczenia może dostarczyć niezbędne środki w naturze, a także w postaci renty pieniężnej. Zgodnie z uchwałą Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1986 r. dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych; mogą to być świadczenia pieniężne lub w naturze; jej wybór odpowiadać powinien celowi, jakiemu obowiązek ten służy i uwzględniać okoliczności każdego konkretnego przypadku . O tym, czy środki te mają być dostarczone w naturze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX