Glumińska-Pawlic Jadwiga (red.), Odpowiedzialność osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Ujęcie publicznoprawne

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Odpowiedzialność osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Ujęcie publicznoprawne

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Prezentowana monografia stanowi próbę kompleksowego opracowania zagadnienia odpowiedzialności członków organów zarządzających spółek prawa handlowego, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, a także menedżerów i innych osób podejmujących kluczowe decyzje w imieniu reprezentowanych podmiotów prowadzących najczęściej działalność gospodarczą. Książka powstała jako suma doświadczeń teoretycznych, jak i praktycznych jej autorów, związanych zawodowo z praktyką życia gospodarczego, wykonujących obsługę prawną podmiotów gospodarczych, których kadra zarządzająca może ponosić szeroko pojmowaną odpowiedzialność, także osobistą, na gruncie prawa publicznego.

Wychodząc od tradycyjnego rozumienia „odpowiedzialności” jako powinności stosownego działania czy zaniechania, która pociąga za sobą konsekwencje na płaszczyźnie prawnej bądź moralnej za swoje bądź cudze czyny, należy wskazać, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie definiują w żaden sposób tego pojęcia, natomiast w wielu aktach prawnych wprowadzają różne jej rodzaje – w zależności od statusu podmiotu odpowiedzialnego bądź wagi naruszeń prawa czy też ciążących na tym podmiocie obowiązków.

Odpowiedzialność osób fizycznych zarządzających podmiotami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego została uregulowana w wielu ustawach obowiązujących w ramach polskiego porządku prawnego. Nierzadko działania bądź zaniechania tych osób mogą rodzić nie tylko odpowiedzialność cywilnoprawną, która pozostaje poza zakresem zainteresowania autorów, ale także odpowiedzialność karną, karnoskarbową, administracyjną czy też podatkową. Mnogość instytucji prawnych związanych z podstawami odpowiedzialności osób zarządzających zarówno podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi wymaga szczegółowej charakterystyki oraz systematyki, która pozwoli w pełny sposób zrozumieć zakres tej odpowiedzialności i, co najważniejsze, antycypować skutki niepożądanych działań bądź zaniechań, a tym samym uniknąć surowych sankcji dyscyplinarnych, finansowych i karnych.

Monografia może być zatem przydatna zarówno osobom samodzielnie kierującym podmiotami gospodarczymi, jak i zasiadającym w ciałach kolegialnych – niezależnie od statusu prawnego czy też właścicielskiego zarządzanego podmiotu – w ramach szeroko rozumianej prewencji. Zakres analizowanej problematyki odpowiedzialności wykracza poza standardowe aspekty odpowiedzialności publicznoprawnej, a dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne, postępujący rozwój gospodarczy, informatyzacja i globalizacja wymuszają na kadrze zarządzającej posiadanie wiedzy i znajomość wielu regulacji zawierających przepisy sankcyjne, które mogą być zastosowane wobec niej nawet z błahych powodów, niefrasobliwości i drobnych uchybień.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób jak najbardziej przejrzysty pełnego katalogu działań i zaniechań, które mogą wywołać pociągnięcie do odpowiedzialności osób zarządzających podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi, nawet w sytuacji, gdy nie znają oni przepisów i nie zdają sobie sprawy z ryzyka, jakie niesie ze sobą podejmowanie decyzji lub ich brak. Aby zrealizować postawiony sobie cel, autorzy zamierzają wykorzystać nie tylko dorobek doktryny, ale także orzecznictwo sądowe i własne doświadczenia zawodowe.

Autorzy

Autor fragmentu:

RozdziałI
Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności publicznoprawnej osób zarządzających podmiotami gospodarczymi

1.Pojęcie odpowiedzialności na gruncie prawa publicznego

Zarządzanie podmiotem gospodarczym wiąże się nie tylko z ryzykiem, ale i z odpowiedzialnością, najczęściej ujmowaną jako ujemne konsekwencje określone w normach prawnych, które kierowane są wobec podmiotu gotowego do ponoszenia konsekwencji za swoje zachowanie lub jego brak. Stąd też istotne jest określenie przez prawo podmiotu odpowiedzialnego, treści przypisywanej mu odpowiedzialności (wskazania, za co jest odpowiedzialny) i w jaki sposób jest odpowiedzialny. Ponoszenie odpowiedzialności oznacza więc powstanie niekorzystnego skutku dla podmiotu, który swoim działaniem, zaniedbaniem obowiązków, niedopatrzeniem czy lekkomyślnością narusza określoną normę prawną. W takim przypadku chodzi o wskazanie osoby winnej, by pociągnąć ją do odpowiedzialności, nałożyć sankcje i zażądać zadośćuczynienia powstałej szkody.

Pojęcie odpowiedzialności prawnej bywa odnoszone do pojęcia sankcji prawnej – w takim ujęciu odpowiedzialność sprowadza się do zasady ponoszenia ujemnych konsekwencji albo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX