Koralewski Michał, Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Monografie
Opublikowano: WKP 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Autor fragmentu:

WSTĘP

Cechą charakterystyczną spółek kapitałowych, a zatem także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jest to, że za ich zobowiązania powstałe po ich rejestracji nie odpowiadają ich wspólnicy. Odpowiedzialność osób tworzących te spółki (wspólników) związana jest jedynie z utratą środków przeznaczonych na pokrycie kapitału zakładowego w przypadku ogłoszenia upadłości spółki polegającej na jej likwidacji. Za zobowiązania te odpowiadają solidarnie wraz ze spółką członkowie zarządu. Wskazana odpowiedzialność aktywuje się w spółce z o.o. dopiero wtedy, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (art. 299 § 1 k.s.h., art. 116 o.p.). Oznacza to, że – co do zasady – do pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności majątkowej niezbędne jest uprzednie prowadzenie egzekucji przeciwko spółce, która to egzekucja okazała się następnie bezskuteczna. Odpowiedzialność członka zarządu nie ogranicza się wyłącznie do zobowiązania głównego i zobowiązań ubocznych spółki względem danego wierzyciela, ale obejmuje również:

koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, zasądzone w wydanym przeciwko spółce tytule wykonawczym;

koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji .

Przedmiotowa odpowiedzialność jest także wielowymiarowa, co wynika wprost z licznych obowiązków zarządu w spółce. Obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych oraz wewnątrzkorporacyjnych. Każda z nich wymaga odrębnego omówienia. W niniejszym opracowaniu przedstawimy zasady odpowiedzialności oraz możliwe sposoby obrony członków zarządu spółek z o.o. przed odpowiedzialnością za:

zobowiązania cywilnoprawne tychże spółek;

szkody wyrządzone spółce (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa);

zobowiązania publicznoprawne;

przestępstwa.

Autor fragmentu:

Rozdział1
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA CYWILNOPRAWNE SPÓŁKI

1.1.Wprowadzenie

W myśl przepisów art. 299 k.s.h. członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli, jeżeli:

istnieje niezaspokojone zobowiązanie spółki;

egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna;

brak jest przesłanek wyłączających odpowiedzialność poszczególnych członków zarządu (możliwe są bowiem sytuacje, gdy odpowiedzialność ponosić będą jedynie niektórzy członkowie zarządu, a pozostali będą z tej odpowiedzialności zwolnieni);

przepis szczególny przewiduje taką odpowiedzialność.

Zasadniczą przesłanką odpowiedzialności majątkowej członków zarządu za zobowiązania spółki jest bezskuteczność egzekucji z jej majątku prowadzonej przez wierzycieli. Oznacza to, że egzekucja z majątku członka zarządu będzie mogła być prowadzona dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną poniższe warunki:

prawomocne zakończenie postępowania sądowego z powództwa wierzyciela przeciwko spółce o zapłatę;

bezskuteczność egzekucji wytoczonej przeciwko spółce na podstawie uprzednio...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX