Barczak Anna, Łazor Marek, Ogonowska Adrianna, Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim – ze wzorami dokumentów i schematami

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim – ze wzorami dokumentów i schematami

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Oceny oddziaływania na środowisko stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska, których celem jest ekologizacja procesów gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzenie tego typu ocen zmierza do weryfikacji zasadności obranych kierunków rozwoju pod względem zapewnienia prawidłowej jakości środowiska i zagwarantowania zachowania różnorodności biologicznej.

Celem opracowania jest próba syntezy dotychczasowego dorobku nauki prawa ochrony środowiska w zakresie problematyki w niej poruszanej. Zaprezentowane zostały określone stanowiska, wnioski i propozycje, mogące być ocenione jako kontrowersyjne.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Obejmuje rozważania teoretyczne na temat instytucji ocen oddziaływania na środowisko oraz ich rodzajów. Opracowanie ma również charakter praktyczny, gdyż w książce, oprócz szczegółowego omówienia obecnie obowiązujących przepisów, znajdują się wzory dokumentów, które określone podmioty mają obowiązek sporządzić w związku z rodzajem przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko. Praca zawiera także schematy dotyczące procedur ocen oddziaływania na środowisko.

W publikacji jako metodę badań przyjęto analizę materiału normatywnego. Szczegółowo omówiono ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Przedstawiono poglądy prezentowane w literaturze przedmiotu, w tym ważniejsze tezy z piśmiennictwa. Wykorzystano znaczące orzeczenia sądowo-administracyjne.

Praca jest przeznaczona nie tylko dla Czytelników, którzy znają procedury ocen oddziaływania na środowisko i pragną swe wiadomości w tym zakresie nadal poszerzać, ale także dla wszystkich zainteresowanych niniejszą problematyką.

W opracowaniu uwzględniono stan prawa i literatury na dzień 15.08.2018 r.

Autorzy fragmentu:

I.OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO INSTYTUCJA PRAWNA OCHRONY ŚRODOWISKA

1.Ustalenia terminologiczne pojęcia „instytucja”, „instytucja prawna”, „instytucja prawna ochrony środowiska”

Instytucja jest określeniem, które mimo że pojawia się dość powszechnie w życiu społeczno-gospodarczym, to jednak jego szczegółowe znaczenie może być kształtowane rozmaicie w zależności od usytuowania w dyscyplinie naukowej, do której się odnosi. Od strony semantycznej przez instytucję będziemy rozumieć, po pierwsze, wyodrębniony zakład o charakterze publicznym, zajmujący się określonym zakresem spraw, powołany do działania w ważnej dziedzinie życia społecznego. Przykładowo mogą to być instytucje państwowe, kościelne, naukowe, badawcze, sportowe, kulturalno-oświatowe. Po drugie, instytucja to zjawisko społeczne, funkcja społeczna usankcjonowana zwyczajowo lub prawnie. W takim znaczeniu możemy mówić między innymi o instytucji małżeństwa, rodziny, ułaskawienia czy instytucji świadka koronnego. W tym miejscu wydaje się konieczne – przed przystąpieniem do dalszych analiz – przypomnienie, że „w polskiej teorii wykładni prawa od wielu lat panuje powszechna zgoda co do tego, że zawsze przy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX