Borszowski Paweł (red.), Obowiązek informacyjny w zakresie realizowanej strategii podatkowej

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Obowiązek informacyjny w zakresie realizowanej strategii podatkowej

Autor fragmentu:

RozdziałI
Obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej w polskim porządku prawnym

1.Wejście w życie obowiązku i czasowy zakres jego obowiązywania

Obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez największych polskich podatników podatku dochodowego od osób prawnych uregulowany jest w art. 27c u.p.d.o.p. Przepis ten został dodany na podstawie art. 2 pkt 24 ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw . Ustawa weszła w życie 1.01.2021 r. (art. 24) i od tego momentu w polskim porządku prawnym pojawił się obowiązek sporządzania takiej informacji.

Obowiązek dotyczący informacji o realizowanej strategii podatkowej ma charakter następczy (sprawozdawczy), dotyczy bowiem zakończonego już roku podatkowego. W związku z tym po wejściu w życie nowych przepisów istotne okazało się rozstrzygnięcie, którego roku powinna dotyczyć pierwsza informacja. Przepisy przejściowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX