Nowoczesna umowa menedżerska - OpenLEX

Chakowski Maciej, Ciszek Przemysław, Nowoczesna umowa menedżerska

Monografie
Opublikowano: ABC 2006
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Nowoczesna umowa menedżerska

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Po okresie gwałtownego rozwoju gospodarczego lat 90. polska gospodarka wkroczyła w nową erą stabilnego i jednostajnego wzrostu. Wiele przedsiębiorstw potrzebuje obecnie bardziej niż kiedykolwiek sprawnych, dobrze wykształconych menedżerów, a nie natchnionych liderów typu self-made man. Przed radami nadzorczymi wielu firm oraz wspierającymi ich ekspertami prawnymi i personalnymi stanęło wyzwanie uregulowania na nowo stosunków prawnych z nowym typem menedżerów.

Od pewnego czasu można zaobserwować powolne, lecz nieuchronne odchodzenie od praktyki zawierania z menedżerami umów cywilnoprawnych. Coraz większą popularnością, w szczególności jeżeli chodzi o średnią kadrę zarządzającą, zaczynają cieszyć się odpowiednio zmodyfikowane umowy o pracę zwane niekiedy kontraktami kierowniczymi. Przyczyną takich zmian są nie tylko kwestie podatkowe, ale również chęć wzmocnienia więzi łączącej menedżera z firmą, którą zarządza. Oczywiście nie może się to dziać kosztem elastyczności jego zatrudnienia, a w szczególności nie może blokować kształtowania nowoczesnego systemu wynagradzania menedżerów.

Uznając potrzebę ujęcia w ramy prawne nowej generacji umów (kontraktów) menedżerskich, przygotowaliśmy publikację, która w sposób kompleksowy pokazuje najnowsze trendy w zakresie projektowania indywidualnych kontraktów menedżerskich w Polsce. Szczególny nacisk położyliśmy na kwestie dotyczące kontraktów menedżerskich powstałych na podstawie umowy o pracę, które w polskim systemie prawnym są obecnie zdecydowanie częściej spotykane niż tradycyjne kontrakty typu cywilnoprawnego.

W pierwszej części książki zaprezentowaliśmy podstawowe różnice między kontraktem menedżerskim nowego typu a starą umową menedżerską typu cywilnoprawnego. Następnie skupiliśmy się na przedstawieniu sposobu zawierania kontraktu i na jego treści. Za szczególnie istotne uznaliśmy kwestie dotyczące wymiaru czasu pracy polskiego menedżera i sposobów zgodnego z prawem unikania "płatnych nadgodzin".

W kolejnych rozdziałach zaprezentowaliśmy informacje niezwykle istotne z punktu widzenia motywacji menedżera dotyczące różnych elementów wynagrodzenia, a w szczególności różnego rodzaju premii i nagród. Ponadto szczególny nacisk położyliśmy na problematykę związaną z zatrudnianiem menedżerów cudzoziemców oraz delegowaniem polskich menedżerów do wykonywania projektów w innych krajach Unii Europejskiej lub poza nią. W tym rozdziale przedstawiliśmy odpowiedzi na wiele pytań nurtujących pracodawców dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych menedżerów-pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

Skupiliśmy się również na problematyce tzw. niedozwolonych klauzul umownych, czyli niezgodnych z polskim prawem zapisów w kontraktach menedżerskich nowego typu. Ukazaliśmy potencjalne pułapki wynikające z niewłaściwego sformułowania zapisów umownych i najczęściej popełniane w tym zakresie błędy.

W kolejnych rozdziałach szczególną uwagę poświęciliśmy zagadnieniu zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu. Przedstawiliśmy skuteczne, prawne sposoby ukształtowania umowy o zakazie konkurencji z menedżerem.

Omówiliśmy również tematykę dotyczącą rozwiązania stosunku pracy z menedżerem przez wypowiedzenie lub porozumienie oraz ciekawą konstrukcję tzw. leasingu menedżera-pracownika do innego pracodawcy.

W końcowej części książki znajduje się wzór nowoczesnego kontraktu menedżerskiego będącego zmodyfikowaną umową o pracę wraz z komentarzem.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się szczególnie przydatna osobom, które w praktyce zajmują się polityką personalną firmy i zatrudnianiem osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
ZAWARCIE UMOWY MENEDŻERSKIEJ

Kontrakt menedżerski będący umową o pracę musi odpowiadać wymogom art. 29 k.p. Przepis ten w § 2 stanowi, że powinna ona zostać zawarta na piśmie. Jednak mimo niedopełnienia tego obowiązku umowę uznaje się za zawartą, jeśli - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 60 k.c. - wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. W wypadku więc gdy menedżer i zatrudniająca go firma umówią się, że umowa zostaje zawarta - będzie ona ważna. Stanowisko takie jest zgodne z orzecznictwem Sądu Najwyższego, który w wyrokuz 31 sierpnia 1977 r. (I PRN 112/77, Monitor Prawniczy 1999, nr 10, s. 3) stwierdził, że nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. Oświadczenie woli może być wyrażone i ujęte w formie pisemnej, jak tego wymagają przepisy kodeksu pracy, lub też dorozumianej, wynikającej z zachowania się stron. Takie dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje zwykle wówczas,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX