Bieniek Gerard, Gdesz Mirosław, Rudnicki Stanisław, Nieruchomości. Problematyka prawna

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2013
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Nieruchomości. Problematyka prawna

Autor fragmentu:

Akt notarialny

Akty krajowe notariuszy polskich • Zagraniczne akty notarialne • Akty notarialne sporządzone w Polsce przez notariuszy niemieckich i umowy o przeniesienie własności nieruchomości zawarte bez formy aktu notarialnego w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej

Akty krajowe notariuszy polskich

1. Akt notarialny w znaczeniu materialnym jest szczególną, kwalifikowaną (uprzywilejowaną) formą czynności prawnej (art. 73 § 2 k.c.), a w znaczeniu formalnym jest dokumentem pisemnym sporządzonym przez notariusza (czynnością notarialną), gdy wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, z zachowaniem wymagań formalnych zawartych w ustawiez 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.). Przepisy Prawa o notariacie i innych ustaw posługują się pojęciem „akt notarialny”, „forma aktu notarialnego” i „forma notarialna”. Pojęcie „forma notarialna” jest szersze od pojęcia „forma aktu notarialnego” i oznacza postać (formę), jaką ma każdy dokument pisemny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX