Postuła Igor, Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

Monografie
Opublikowano: ABC 2013
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

Autor fragmentu:

Podziękowania

Niniejsza książka stanowi rezultat badań przeprowadzonych w ramach własnego projektu badawczego finansowanego przez grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr rejestracyjny N N115 251736). Przy pracy nad nim korzystałem z pomocy wielu osób, bez których nie mógłby on być skutecznie zrealizowany.

Na wstępie chciałem podziękować pracownikom Ministerstwa Skarbu Państwa za pomoc w przeprowadzeniu badań ankietowych. Podziękowania kieruję także do członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, którzy wzięli udział w badaniach.

Chciałem podziękować Pawłowi Juszczukowi, Pawłowi Penszko oraz pracownikom Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. (PAG Uniconsult) za pomoc w przygotowaniu, przeprowadzeniu badań ankietowych oraz w opracowaniu statystycznym ich wyników. Szczególne podziękowania kieruję do Macieja Gajewskiego, który umożliwił mi tę współpracę.

Dziękuję profesorowi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Stanisławowi Piątkowi za krytyczne uwagi oraz wskazówki merytoryczne na etapie przygotowania książki.

Szczególnie serdecznie dziękuję profesorowi Karolowi Sobczakowi, dzięki któremu prowadzę pracę naukową.

Na koniec chciałem podziękować mojej żonie Agnieszce za cierpliwość oraz krytyczne spojrzenie na moją pracę.

Igor Postuła

Warszawa, marzec 2013 r.

Autor fragmentu:

Rozdział1
Wprowadzenie do problematyki nadzoru korporacyjnego - cel i założenia opracowania

1.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa. W literaturze dotyczącej tego zagadnienia stosuje się wiele różnych definicji nadzoru korporacyjnego w zależności od przyjętych założeń teoretycznych. Dla celów opracowania przyjęto definicję stosowaną przez OECD, zgodnie z którą nadzór korporacyjny dotyczy "relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami zarządzająco-nadzorczymi, wspólnikami/akcjonariuszami i innymi interesariuszami (podmiotami zainteresowanymi działaniem spółki)" oraz określa "strukturę, za pośrednictwem której ustalane są cele spółki, środki realizacji tych celów oraz środki umożliwiające śledzenie wyników spółki" .

Zagadnienie nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa należy uznać za istotne z co najmniej kilku powodów, zarówno teoretycznych, praktycznych, jak i regulacyjnych.

Do głównych powodów należy zaliczyć, jak wskazuje Koźmiński, opisując wyzwania współczesnego zarządzania, ogólny "paraliż" mechanizmów nadzoru...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX