Goss Mikołaj, Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

Autor fragmentu:

Rozdział1
Zagadnienia wstępne

W ostatnich latach zaobserwować można w Polsce dynamiczny wzrost zainteresowania opinii publicznej, gremiów politycznych oraz przedstawicieli biznesu problematyką prawa geologicznego i górniczego w kontekście poszukiwania i wydobywania węglowodorów. U podstaw tej tendencji leży publikacja rodzimych i zagranicznych prognoz na temat skali polskich zasobów gazu ziemnego w formacjach łupkowych (tzw. shale gas, gaz łupkowy) . W niedługim czasie po opublikowaniu tych optymistycznych szacunków doszło do udzielenia pierwszych koncesji na działalność w dziedzinie poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów z formacji łupkowych. W okresie 2007–2010 Minister Środowiska rozdysponował znakomitą większość obszarów koncesyjnych wytyczonych dla tej działalności . Tendencja ta wpisuje się w założenia kierunkowe polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej , w ramach której podstawowe znaczenie ma poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie udziału krajowych złóż gazu ziemnego w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX