Depko Andrzej Robert, Eichstaedt Krzysztof Zygmunt, Gałecki Piotr, Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2014
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń

Autorzy fragmentu:

Do Czytelnika

Oto książka, na którą od dawna czekałeś. Kolejne wydanie pozycji, której pierwsze okazało się sukcesem. Drugie wydanie Metodyki Autorzy poszerzyli, dodając niezbędne informacje dotyczące opiniowania także w sprawach nieletnich i wykroczeń. Stworzono więc dzieło syntetyczne i jednocześnie całościowe.

Psychiatria sądowa ma szczególną pozycję w stosunku do psychiatrii ogólnej. Paradoksalnie, w nowożytnej Europie najpierw powstawały przepisy i instytucje psychiatrii sądowej, a dopiero potem pobudzało to rozwój całej psychiatrii. W jakiejś mierze to zjawisko trwa nadal. Współczesne opiniowanie powoduje konieczność przekraczania granic psychiatrii, ustawicznego współdziałania z psychologią i seksuologią, sięgania po różnorodne narzędzia i techniki badawcze, każdorazowo z uwzględnieniem wiedzy prawniczej. Tworzy to szczególny typ nauki, która do jej poznania wymaga zintegrowanego przekazu edukacyjnego. I taka jest funkcja tej książki - stanowi kompendium wieloaspektowej wiedzy.

Zasadą dzieła - zarówno pierwszego, jak i drugiego wydania - była jego kompletność. Inaczej mówiąc, książka przedstawia całościowy kurs opiniowania psychiatrycznego, psychologicznego i seksuologicznego w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, łącznie z podstawami wiedzy prawniczej i jej źródłowymi aktami. Pomaga zarówno stawiać pierwsze kroki w opiniowaniu, jak i doskonalić wiedzę tych już bardziej doświadczonych biegłych. Będzie też pomocna wielu prawnikom w odkrywaniu znaczenia psychiatrii, psychologii i seksuologii w postępowaniu karnym. Książka jest pisana przez Autorów będących autorytetami w swoich dziedzinach. Dzięki temu Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także - w tym osobistym przekazie - skorzysta z doświadczenia, stylu i obyczaju opiniowania.

Gratulując Autorom dzieła, zachęcam do jego lektury!

Prof. Bartosz Łoza

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Biegli psychiatrzy, seksuolodzy oraz psycholodzy mają do odegrania bardzo ważną rolę w procesie stosowania prawa. Posiadane bowiem przez nich wiadomości specjalne w poszczególnych dziedzinach wiedzy są niezwykle przydatne organom procesowym, przede wszystkim sądowi i prokuraturze, w dążeniu do realizacji zasady prawdy materialnej. Spośród wszystkich specjalności niewątpliwie biegli psychiatrzy, seksuolodzy oraz psycholodzy stanowią największe grono. Lektura akt sądowych upoważnia nas do stwierdzenia, iż biegli tych specjalności niezwykle często występują w sprawach karnych.

Właśnie liczba spraw, w których powoływani są biegli psychiatrzy, seksuolodzy oraz psycholodzy, a także brak podobnego opracowania na rynku wydawniczym sprawiły, iż podjęliśmy się napisania metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, która jest wspólnym dziełem psychiatry, seksuologa oraz prawnika. Z jednej strony opracowana przez nas metodyka zawiera niezbędną wiedzę z zakresu prawa, jaką powinien posiadać każdy biegły sądowy sporządzający opinie w sprawach karnych z zakresu psychiatrii, psychologii oraz seksuologii, z drugiej zaś - przedstawione w niej mechanizmy sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej mogą być bardzo przydatne dla prawników. Poznanie bowiem mechanizmów sporządzania przedmiotowych opinii pozwoli nie tylko formułować rzeczowe pytania do biegłych, lecz także ocenić merytoryczną treść opinii. Natomiast poznanie przez biegłych podstawowych reguł, którymi rządzi się polski proces karny, oraz oczekiwań organów procesowych od biegłych niewątpliwie powinno się przyczynić do tego, aby sporządzane opinie były pełne, jasne oraz niesprzeczne w swojej treści. W metodyce szczególną uwagę poświęciliśmy procesowi związanemu bezpośrednio ze sporządzaniem opinii przez biegłych psychiatrów, psychologów oraz seksuologów, a także ich powoływaniem przez organ procesowy, i to zarówno z urzędu, jak i na wniosek stron toczącego się postępowania karnego. Naszym celem było to, aby książka przyczyniła się do podniesienia jakości merytorycznej opinii sporządzanych przez biegłych, a w konsekwencji spowodowała obniżenie kosztów postępowania z tym związanych.

Przychylne przyjęcie naszej książki spowodowało, iż zdecydowaliśmy się na jej drugie wydanie, które zostało dostosowane do aktualnego stanu prawnego oraz uwzględniono w nim zarówno najnowsze orzecznictwo, jak i publikacje z zakresu szeroko pojętego opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Dodatkowo treść metodyki została wzbogacona o rozdziały dotyczące: diagnostyki zaburzeń preferencji seksualnych, opiniowania w sprawach nieletnich oraz opiniowania w sprawach dotyczących wykroczeń.

Niniejsza monografia jest kierowana przede wszystkim do biegłych psychiatrów, psychologów oraz seksuologów, a także sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych korporacji zawodowych oraz studentów prawa i studiów podyplomowych.

Autorzy

Autorzy fragmentu:

CZĘŚĆPIERWSZA
Podstawy prawne opiniowania w sprawach psychiatrycznych, psychologicznych oraz seksuologicznych

ROZDZIAŁI
Podstawowe zasady procesowe rządzące polskim procesem karnym

1.Uwagi wstępne

Przez zasady procesowe należy rozumieć najważniejsze reguły, według których następuje realizacja norm prawa karnego materialnego. Innymi słowy, to dyrektywy wskazujące na sposób postępowania organów procesowych (np. sądu, prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz stron toczącego się postępowania w procesie dowodzenia i ustalania winy sprawcy przestępstwa. Określają one zarówno dynamikę, jak i statykę procesu karnego, formułując poprzez to jego model.

W doktrynie wyróżnia się różne zasady procesowe oraz kryteria, według jakich dokonuje się ich podziału. Biorąc pod uwagę źródło, z którego dana zasada wynika, można je podzielić na:

1)

skodyfikowane - kiedy jej dyrektywa będzie jednoznacznie wynikała z konkretnego przepisu ustawy karnej procesowej (np. zasada prawdy materialnej - art. 2 § 2 k.p.k., zasada obiektywizmu - art. 4 k.p.k., zasada domniemania niewinności - art. 5 § 1 k.p.k., zasada swobodnej oceny dowodów - art. 7 k.p.k. i inne);

2)

nieskodyfikowane - czyli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX