Skowrońska-Bocian Elżbieta, Małżeńskie ustroje majątkowe

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2010
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Małżeńskie ustroje majątkowe

Autor fragmentu:

Wstęp

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie ustrojów majątkowych małżeńskich, a więc poświęcone jest ukazaniu stosunków majątkowych, jakie mogą istnieć pomiędzy osobami pozostającymi w związku małżeńskim. Zawarcie małżeństwa bowiem, poza rozlicznymi skutkami w sferze niemajątkowej, powoduje również powstanie więzi o charakterze materialnym. Wspólne życie dwojga ludzi owocuje powstaniem rodziny, ale także mniejszego lub większego majątku. Prawa i obowiązki z tym związane oraz sytuacja każdego z małżonków kształtują się w sposób zróżnicowany, w zależności od tego, jaki ustrój majątkowy panuje pomiędzy nimi. Jak zaś wykazuje praktyka, właśnie stosunki majątkowe stanowią źródło wielu konfliktów, zwłaszcza gdy sam związek małżeński przestanie istnieć, także w wyniku śmierci jednego z małżonków.

W prezentowanej książce zostaną przedstawione poszczególne ustroje majątkowe uregulowane obecnie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym . Poza zaprezentowaniem treści obowiązujących przepisów niezbędne będzie sięgnięcie do ich doktrynalnej i praktycznej wykładni. Chcę jednak podkreślić, że opracowanie nie stanowi monografii. Kierowane jest oczywiście do profesjonalistów, ale także do osób, które po prostu, nie będąc prawnikami, chcą uzyskać podstawową wiedzę z zakresu stosunków majątkowych małżeńskich.

W drugim, uzupełnionym wydaniu, został uwzględniony stan prawny na dzień 15 lutego 2010 r.

Autor fragmentu:

Część pierwsza Ustroje majątkowe, których źródłem jest ustawa

RozdziałI
Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych małżeńskich

1.Stan prawny w okresie od wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do wejścia w życie nowelizacji dokonanej ustawą z 17 czerwca 2004 r.

Od wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25 lutego 1964 r. Dz. U. Nr 9, poz. 59) , czyli od 1 stycznia 1965 r., w polskim prawie rodzinnym występuje wiele ustrojów majątkowych małżeńskich. Uregulowane zostały zarówno takie ustroje, które powstają - przy wystąpieniu określonych zdarzeń - z mocy prawa lub na skutek orzeczenia sądu, jak i ustroje, które powstają w wyniku zawarcia przez małżonków lub przyszłych małżonków umowy majątkowej małżeńskiej (określanej także mianem intercyzy).

Od wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosunki majątkowe małżeńskie mogły wyglądać następująco: wspólność ustawowa, czyli powstająca z mocy prawa; wspólność umowna, która stanowiła modyfikację ustroju ustawowego polegającą na rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności majątkowej w stosunku do wspólności ustawowej; rozdzielność majątkowa powstająca z mocy prawa (np. w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków) lub w wyniku orzeczenia sądu (ustanowienia przez sąd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX