Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych – przede wszystkim spółek handlowych, ale także spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółdzielni pracy. Szersza analiza skupia się zarówno na podobieństwach, jak i różnicach pomiędzy dostępnymi procedurami. O ile bowiem za sprawą wpływu prawa wspólnotowego regulacje łączenia się i podziału są blisko ze sobą związane, o tyle problematyka przekształceń pozostaje poza zainteresowaniem Unii Europejskiej, co zaowocowało pogłębiającymi się różnicami normatywnymi. Ich obecność przesądza o tym, że analiza porównawcza różnych dróg transformacji jest doskonałym polem dla ocen systemowych, a w dalszej kolejności dla wielu wniosków de lege ferenda. W pracy nie brakuje również identyfikacji i próby odpowiedzi na liczne wątpliwości rodzące się w praktyce stosowania prawa. Zagadnienia związane z uproszczonymi procedurami transformacyjnymi, wątpliwości dotyczące zakresu podmiotowego transformacji, kwestie odnoszące się do skutków realizowanych procedur są jedynie przykładem ważkich dla nauki prawa problemów, jakie poddane są analizie w prezentowanej publikacji. Głębsze nawiązanie do specyfiki spółki niewypłacalnej lub zagrożonej niewypłacalnością dodatkowo poszerza wywód o zagadnienia wynikłe z wzajemnych relacji pomiędzy postępowaniem upadłościowym albo restrukturyzacyjnym i procedurą transformacji.

Czwarte wydanie niniejszej publikacji stanowi głęboką przebudowę oryginalnego opracowania autorstwa śp. prof. zw. dr. hab. Antoniego Witosza. Wyrasta ono na gruncie zachowujących swoją aktualność rozważań teoretycznych Autora, które w zakresie uwag szczegółowych i praktycznych zostały uzupełnione lub zmienione tak, by uwzględniać zarówno zmiany ustawodawcze, jak i poszerzony dorobek doktryny i judykatury.

dr hab. Aleksander Jerzy Witosz

Goczałkowice-Zdrój, kwiecień 2019 r.

Autorzy fragmentu:

CZĘŚĆ1
ZAGADNIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ1
POTRZEBA KOMPLEKSOWEJ REGULACJI PRAWNYCH FORM TRANSFORMACJI SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ustawodawca w ustawie z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych przyjmuje założenie, że wybór typu spółki, w ramach którego ma być prowadzona działalność, zwłaszcza gospodarcza, nie musi być dokonany „raz na zawsze”. Na różnych etapach działalności lub z powodu rodzaju prowadzonej działalności przydatne mogą być różne typy spółek, również założony cel biznesowy może zostać osiągnięty jedynie poprzez określone zmiany organizacyjne. Problematyka ta wykracza poza spółki handlowe, obejmując swym zakresem także inne formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej – jednoosobowe firmy osób fizycznych, spółdzielnie, spółki cywilne. Zagadnienia te będą w dalszym ciągu zyskiwały na znaczeniu w sytuacji planowanego rozszerzenia katalogu spółek o kolejną pozycję, jaką ma być prosta spółka akcyjna.

W piśmiennictwie prawniczym, a także w doktrynie nauk ekonomicznych na określenie instytucji łączenia się, podziału albo przekształcenia się spółek handlowych używany bywa zbiorczy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację