Kijowski Dariusz Ryszard (red.), Suwaj Patrycja Joanna (red.), Kryzys prawa administracyjnego? Tom II: Inflacja prawa administracyjnego

Monografie
Opublikowano: LEX 2012
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Kryzys prawa administracyjnego? Tom II: Inflacja prawa administracyjnego

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Oddajemy w ręce Czytelnika książkę, będącą częścią serii pt. „Kryzys prawa administracyjnego?”, jako efekt przygotowań do Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, przy współpracy Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedry Administracji Publicznej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku (Białystok, 23–26 września 2012 r.). Stanowi ona zbiór tekstów przygotowanych przez wielu Autorów, uczestników Zjazdu i przedstawia wieloaspektowe i rozległe rozważania nad przyczynami, przejawami, obszarami występowania oraz skutkami kryzysu i inflacji prawa administracyjnego. Opracowania zawarte w tym zbiorze łączy jednak temat przewodni, stąd niniejsza publikacja może być uznana za zwartą całość. Sam temat potraktowany został różnie, książka zawiera bowiem opracowania, które wprowadzają w problematykę kryzysu prawa administracyjnego i jego inflacji, jak też takie, które odnoszą się do szczegółowych kwestii, uznanych przez Autorów za istotne, z punktu widzenia dyskutowanego zagadnienia. Wiele jest jeszcze zapewne zagadnień i problemów nie opisanych, które wiążą się ze zjawiskiem kryzysu prawa administracyjnego i jego inflacji; terminy te bowiem nie dają się jednoznacznie transponować do języka właściwego nauce prawa, stąd też osiągnięcie stanu wyczerpania tematu nie było naszym zamierzeniem. Mamy jednak nadzieję, iż książka ta okaże się ważnym elementem wzmożonej dziś dyskusji na temat kryzysu oraz kryzysu prawa w ogólności, jak też kryzysu prawa administracyjnego, który pomysłodawcy tematu przewodniego Zjazdu postanowili powiązać także z jego inflacją.

Teksty zawarte w tej książce są zróżnicowane tak pod względem merytorycznym, jak też objętościowym. Koncepcja ich ułożenia zakłada jednak stopniowe przechodzenie od zagadnień natury ogólnej i wprowadzającej, aż po treści szczegółowe, stąd Czytelnik nie powinien napotkać trudności w poruszaniu się po niej i wybraniu interesujących zagadnień.

Wyjątkową i różnorodną tematykę, mieszczącą się jednak w ramach tytułu, zawdzięczamy zespołowi Autorów, któremu składam podziękowania za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w Zjeździe, jak też za podjęcie trudu refleksji naukowej.

Patrycja J. Suwaj

Autor fragmentu:

Problematyka współzależności zjawisk inflacji i kryzysu współczesnego prawa administracyjnego

Zaproponowana przez organizatorów Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego tematyka jest interesująca i zarazem niezmiernie trudna w opisie. Już samo pojęcie prawa administracyjnego wywołuje trudności definicyjne, co pokazują zarówno opracowania starsze, jak i współczesne wysiłki doktryny . Również interesujące nas zjawiska socjologiczne, które następnie przekształcać będziemy w pojęcia kryzysu i inflacji prawa, w tym kryzysu i inflacji prawa administracyjnego, w sposób naturalny będą dzielić los pojęć podstawowych. Z dużą dozą pewności możemy oczekiwać więc i w tym przypadku braku konsensusu naukowego. Jeżeli do dwóch poprzednich dołączymy pojęcie inflacji prawa (prawa administracyjnego), może wydawać się, że analiza będzie oscylowała na krawędzi błędnego procesu myślowego nazywanego w logice ignotum per ignotum.Czy warto w związku z tym zajmować się tematyką kolejnych trudno definiowalnych zjawisk i określających je pojęć? Odpowiedź powinna być pozytywna. Potrzeba analizy naukowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX