Mozgawa Marek (red.), Kradzież z włamaniem

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Kradzież z włamaniem

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Przedmiotem niniejszej monografii jest przestępstwo kradzieży z włamaniem. Problematyka ta jest niezwykle istotna nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale także ze względu na jej wymiar praktyczny. Statystyki wskazują, że na przestrzeni ostatnich lat liczba przestępstw stwierdzonych kradzieży z włamaniem jest wciąż wysoka (w 2020 r. – 72 502, w 2019 r. – 69 253, w 2018 r. – 66 510 ; przykładowo w 2020 r. stanowiła około 9,5% przestępstw stwierdzonych ogółem) . I choć zauważalna jest tu wyraźna tendencja spadkowa, (dla porównania w 1999 r. było ich 369 235, a zatem ponad 30% ogółu przestępstw), niemniej czyny zabronione tego rodzaju są nadal liczne i pozostają doniosłym problemem społecznym.

Zauważyć należy, że brak jest aktualnego opracowania monograficznego odnoszącego się do tej problematyki. Oczywiście nie można zapominać o znakomitej publikacji Z. Bożyczki „Kradzież z włamaniem i jej sprawca” wydanej w 1970 r., niemniej praca ta powstała na gruncie dawnego stanu prawnego i skupia się głównie na aspektach kryminalistycznych.

Niniejsza monografia poświęcona jest przede wszystkim analizie dogmatycznej przestępstwa kradzieży z włamaniem. Szczegółowo omówione zostały ustawowe znamiona czynu zabronionego (w tym ich wykładnia w orzecznictwie Sądu Najwyższego), wypadek mniejszej wagi, zagadnienia zbiegu przepisów ustawy i zbiegu przestępstw. Poruszono też problem kontrowersyjnych kwestii związanych z konstrukcją przestępstwa kradzieży z włamaniem, a także jej przydatności w kontekście nowych metod przełamywania zabezpieczeń w związku z rozwojem nowoczesnych technologii i cyberprzestępczością.

Pomimo skupienia się na aspektach dogmatycznych, w pracy nie pominięto również innych wątków dotyczących opisywanego zjawiska. Wstępem do rozważań prawnokarnych jest ukazanie omawianego typu przestępstwa w ujęciu historycznym. Szczegółowo przedstawiono problematykę prawnoporównawczą. Opracowanie zawiera pogłębioną analizę rozwiązań dotyczących kradzieży z włamaniem zawartych w prawie karnym Ukrainy, omówiono regulacje innych państw europejskich oraz konstrukcje przyjęte w państwach systemu common law. Pracę wzbogacają rozważania procesowe oraz ukazanie przestępstwa w ujęciu statystycznym. Opisano także wykroczenie wyrobu i posiadania wytrychów oraz innych przedmiotów przeznaczonych do dokonywania kradzieży, stanowiące formę przygotowania do kradzieży z włamaniem. W opracowaniu nie zabrakło rozważań dotyczących aspektu psychologicznego i wiktymologicznego omawianego przestępstwa. Szczegółowo omówiono ponadto niezwykle istotną w kontekście tego typu czynu zabronionego problematykę kryminalistyczną. Nie pominięto również wątku kryminologicznego, zawierającego opis sposobu podejścia do tematu kradzieży z włamaniem i zastosowanej metody badań, ukazanego na tle życiorysu Z. Bożyczki, twórcy wspomnianej już monografii z 1970 r.

Mając świadomość, że niniejsza monografia nie jest w stanie wyczerpać tak niezwykle złożonego tematu, autorzy wyrażają nadzieję, że pomimo tego zainteresuje ona Czytelników oraz przyczyni się do dyskusji i podjęcia dalszych badań w zakresie tej ważnej problematyki.

Autor fragmentu:

Karalność kradzieży z włamaniem w prawie obowiązującym na ziemiach polskich do pierwszych lat II Rzeczypospolitej

1.Dawna Polska

Prawo karne obowiązujące w Polsce na początku naszej państwowości nie wyodrębniało w sposób precyzyjny kradzieży z włamaniem jako samoistnego przestępstwa. Wydaje się nie budzić większych wątpliwości teza, że czyn ten karany był po prostu tak jak kradzież. Warto jednak zwrócić uwagę, iż kradzież zawodowa wraz z rabunkiem zaliczana była do kategorii łotrostw, które ścigane były z urzędu. Był to wyjątek, gdyż powszechnie wymieniano kradzież (chąźbę) wśród gwałtów na majątku, ściganych na podstawie skargi prywatnej . Nie można wykluczyć pewnego podobieństwa kradzieży z włamaniem do przestępstwa naruszenia miru domowego .

W Statutach Kazimierza Wielkiego kradzieże wyodrębnione zostały jako osobna kategoria przestępstw. Wymieniane są kradzieże zwykłe i kwalifikowane, ale kradzieży z włamaniem nie zaliczono do tych ostatnich . Dopiero w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej zaczęto wymieniać kradzież z włamaniem wśród form kwalifikowanych. Miało to znaczący wpływ na podwyższenie wymiaru...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX