Manowska Małgorzata, Rafalska Anna, Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym

Monografie
Opublikowano: WK 2017
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Książka Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym stanowi próbę wspólnego omówienia zagadnień praktycznych dotyczących problematyki szeroko rozumianych kosztów procesu, uregulowanej zarówno w kodeksie postępowania cywilnego, jak i w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także w aktach prawnych wykonawczych do tych ustaw. Problematyka ta, aczkolwiek stanowi zagadnienie poboczne w stosunku do głównego celu procesu cywilnego i postępowania nieprocesowego, jakim jest merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, budzi wiele trudności i wątpliwości w praktyce. Dlatego też przedstawiane zagadnienia zostały szczegółowo omówione i poparte orzecznictwem sądów oraz przykładami zaczerpniętymi z praktyki sędziego i referendarza sądowego. Z tego też względu książka może służyć jako pomoc w codziennej pracy sędziego, referendarza sądowego, adwokata i radcy prawnego. Będzie ona również przydatna w nauce do egzaminów sędziowskiego, adwokackiego i radcowskiego.

Małgorzata Manowska

Anna Rafalska

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
POJĘCIE I SKŁAD KOSZTÓW PROCESU I KOSZTÓW SĄDOWYCH

1.Definicja kosztów procesu

Definicja kosztów procesu zawarta została w art. 98 oraz art. 981 k.p.c. Aczkolwiek przepisy te stanowią o kosztach procesu, to będzie tu chodziło także o koszty innych postępowań niż proces. Niektóre bowiem z przepisów wymienionych w dziale dotyczącym zwrotu kosztów procesu znajdą zastosowanie – odpowiednio lub wprost – w postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym, zabezpieczającym.

W art. 98 § 1 k.p.c. ustawodawca, niezależnie od później uregulowanego katalogu tych kosztów, wskazał, że są to koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Nawet zatem wtedy, gdy poniesione przez stronę koszty procesu mieszczą się w katalogu wymienionym w art. 98 § 2 i 3 k.p.c., to nie zostaną one uznane za podlegające zwrotowi koszty procesu, jeśli ich poniesienie nie było celowe dla dochodzenia praw bądź obrony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX