Łacny Justyna, Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej

Autor fragmentu:

Rozdział1
Pojęcie korekt finansowych w prawie UE i pojęcia z nim związane

1.1.Wprowadzenie

Przedstawienie problematyki korekt finansowych nakładanych przez Komisję na państwa członkowskie UE za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE wymaga przybliżenia pojęcia korekt finansowych i pojęć z nim związanych: nieprawidłowości, nadużycia finansowego, systemu zarządzania i kontroli oraz błędu. Kwestiom tym został poświęcony niniejszy rozdział pracy.

Pojęcie korekty finansowej nie zostało zdefiniowane w przepisach UE, a jego znaczenie nie było dotąd wyjaśniane w orzecznictwie sądów UE. Wywodzi się ono z terminologii stosowanej w naukach ekonomicznych z zakresu rachunkowości, gdzie oznacza poprawę błędnego zapisu księgowego dokonywaną w celu zapewnienia, aby sprawozdania finansowe przedstawiały rzeczywisty stan zrealizowanych transakcji, pasywów i aktywów. Na gruncie prawa UE pojęcie korekty finansowej zyskało znaczenie autonomiczne, treściowo nawiązujące do swojego źródłosłowu. Z przepisów UE wynika, że korektę finansową stanowi kwota środków przyznanych państwu członkowskiemu z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX