Bedełek Jerzy, Niemiałtowska Grażyna, Komentarz do spraw o separację

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2013
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Komentarz do spraw o separację

Autor fragmentu:

Rozdział1
Przesłanki orzeczenia separacji

1.Przesłanki separacji spornej

Przez pojęcie „separacja sporna” należy rozumieć postępowanie procesowe o orzeczenie separacji, wszczęte pozwem, w którym jeden małżonek jest stroną powodową, a drugi małżonek - pozwaną. Z zasady wszczęcie takiego postępowania nie jest pochodną „zgodnego żądania małżonków” (jak przy separacji niespornej - art. 611 § 3 k.r.o.), tylko stanowi - formalnie - akcję procesową jednego małżonka „przeciw” drugiemu. Nie zmienia tego możliwość uznania powództwa przez małżonka pozwanego, czyli zaakceptowania żądania separacji. Takie przypadki muszą jednak być sporadyczne; dla separacji wynikłej z porozumienia małżonków jest właściwy - i tańszy - tryb nieprocesowy.

Wytoczenie powództwa o separację powinna poprzedzić analiza, czy w danych okolicznościach mają miejsce podstawy jej orzeczenia, a więc, czy zachodzi przesłanka pozytywna oraz czy nie zachodzi któraś z przesłanek negatywnych.

Przesłanką pozytywną separacji jest stan zupełnego rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że separacja może być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX