Leśniak Marek (red.), Skory Maciej (red.), Sołtys Bogusław (red.), Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Kodeks spółek handlowych wszedł w życie 1.01.2001 r. Jest więc już „pięknym dwudziestoletnim” aktem prawnym, który w obszarze prawa handlowego zasługuje na szczególną uwagę. Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego systematycznie wydawał opracowania zawierające wypowiedzi przedstawicieli doktryny dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z problematyką funkcjonowania Kodeksu spółek handlowych. Pierwsze z nich powstało jeszcze przed uchwaleniem ustawy , następne zaś w związku z każdym kolejnym pięcioleciem jej obowiązywania . Opracowania te zawsze mieściły w sobie ciekawe wypowiedzi przedstawicieli doktryny dotyczące materii regulacyjnej Kodeksu, a także jego kolejnych nowelizacji. Nie inaczej jest i tym razem. Niniejsze opracowanie ma jednak szczególny charakter, stanowi bowiem kontynuację wielokrotnie podejmowanej przez Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego debaty nad potrzebą instytucjonalnego wyodrębnienia prawa handlowego w ramach szeroko rozumianego prawa prywatnego. Dyskusja nad tym zagadnieniem zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy ma doniosłe znaczenie i jest niezbędna, ponieważ istniejące regulacje prawa handlowego rozrzucone w wielu aktach prawnych i pozbawione części ogólnej nie stanowią skutecznego i zrównoważonego narzędzia rozwoju przedsiębiorczości. Konieczność zastanowienia się nad nową regulacją prawa handlowego podyktowana jest również względami praworządności związanymi z potrzebą całościowego wdrożenia różnych gwarancji przewidzianych w Konstytucji RP, na co wskazywali M. Leśniak i B. Sołtys podczas wystąpienia pt. Czy potrzebny jest nowy kodeks handlowy? na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego, który odbył się w dniach 22–23.09.2022 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Poglądy zawarte w poszczególnych opracowaniach są wyrazem indywidualnych przemyśleń ich Autorów.

Zachęcając Czytelników do zapoznania się z artykułami zebranymi w Kodeksie spółek handlowych po 20 latach obowiązywania, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Autorom, którzy przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w publikacji. Równie gorące wyrazy wdzięczności kierujemy do instytucji, dzięki którym wydanie książki stało się możliwe: Krajowej Rady Notarialnej, Izby Notarialnej we Wrocławiu, Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz do Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy również wydawnictwu Wolters Kluwer Polska, które podjęło się jej wydania.

Wrocław, 30.09.2022 r.

Dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr

Dr Maciej Skory

Dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr

Autor fragmentu:

CzęśćI
Część ogólna prawa handlowego

Kodeks spółek handlowych a Kodeks handlowy

1.Dlaczego Kodeks spółek handlowych, a nie Kodeks handlowy?

Wiele powodów złożyło się na to, że w okresie powrotu Polski do gospodarki rynkowej, która zastąpiła gospodarkę centralnie planowaną i centralnie sterowaną, nie sięgnięto po gotowy akt normatywny, jakim był dobrze oceniany Kodeks handlowy. Został on wprawdzie uchylony z chwilą wejścia w życie Kodeksu cywilnego, ale przecież znaczna jego część pozostała w mocy i właściwie wystarczyło go zmodernizować oraz uwzględnić wpływ prawa unijnego , aby mógł wesprzeć regulację stosunków gospodarczych opartą na zasadzie wolności w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Z dzisiejszej perspektywy, gdy od przeszło 30 lat funkcjonuje gospodarka rynkowa, a zasada wolności gospodarczej ma swoje mocne podstawy normatywne , takie rozwiązanie nasuwa jednak pewne wątpliwości. Założenie, które legło u podstaw uznania prawa spółek za dział prawa cywilnego z powołaniem się na zasadę jedności tego prawa zaowocowało brakiem do dzisiaj podstawowych ogólnych norm, potrzebnych dla dobrego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX