Rudnicki Stanisław, Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2008
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Niniejsza książka nie jest naukową monografią, lecz ma na celu przedstawienie i omówienie zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem i wykładnią przepisów o hipotece, zawartych w wielokrotnie nowelizowanej ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Celem opracowania jest przybliżenie tej trudnej problematyki sędziom i referendarzom sądowym oraz notariuszom i prawnikom wykonującym inne zawody prawnicze. W opracowaniu wykorzystano - w możliwie najszerszym zakresie - orzecznictwo Sądu Najwyższego i literaturę przedmiotu. Autor starał się podejmować i wyjaśniać zagadnienia skomplikowane i budzące w aktualnym stanie prawnym kontrowersje oraz prezentować na ich tle własny pogląd.

Trzecie wydanie niniejszej książki uwzględnia zmiany ustawodawcze wprowadzone w latach 2005-2007 w zakresie objętym tematyką opracowania oraz najnowsze orzecznictwo.

W uzupełnieniu uwag dotyczących aktualnej regulacji prawnej omówiono także projektowane zmiany dotyczące hipoteki zawarte w opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece w wersji z 30 lipca 2007 r. przekazanym przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów w dniu 29 sierpnia 2007 r. Sejmowi.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Rodowód i przyszłość obowiązujących przepisów o hipotece

1.Uwagi ogólne

Podjęte w listopadzie 1929 r. przez Komisję Kodyfikacyjną prace nad kodyfikacją i unifikacją prawa rzeczowego zostały uwieńczone przygotowaniem - przez podkomisję prawa rzeczowego Komisji Kodyfikacyjnej - projektu prawa rzeczowego, obejmującego przepisy o hipotece (art. 194-274) w dziale drugim tytułu piątego „Prawa zastawnicze”. Projekt ten po pierwszym czytaniu został ogłoszony drukiem w dniu 14 lipca 1937 r. Wybuch wojny w 1939 r. uniemożliwił dokończenie prac legislacyjnych i uchwalenie ustawy. Dalsze prace Komisji zostały zakończone w dniu 7 lipca 1939 r. drugim czytaniem projektu. Owocem tej pracy - kontynuowanej w warunkach konspiracyjnych - było opracowanie w 1941 r. ostatecznego tekstu, ogłoszonego drukiem dopiero w 1993 r. w zeszycie czwartym „Kwartalnika Prawa Prywatnego”z wprowadzeniem opracowanym przez profesora Stefana Grzybowskiego. Praca Komisji Kodyfikacyjnej nie została zmarnowana, stanowiła bowiem punkt wyjścia do prac legislacyjnych podjętych po wojnie, których...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX