Zienkiewicz Dorota, Czynności sądowe w sprawach upadłościowych

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2008
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Czynności sądowe w sprawach upadłościowych

Autor fragmentu:

WSTĘP

Niniejsze opracowanie przedstawia poszczególne etapy postępowania upadłościowego, począwszy od wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości, a skończywszy na zakończeniu postępowania upadłościowego. Książka składa się z sześciu rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały poświęcono postępowaniu upadłościowemu. W rozdziale czwartym przedstawiono wzory orzeczeń sądowych dotyczących postępowania w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie w odrębnym rozdziale fragmentarycznie przedstawiono postępowanie naprawcze. Ostatni rozdział poświęcono klauzuli wykonalności.

Publikacja zawiera zbiór pism sądowych i przeznaczona jest nie tylko dla sędziów ale również dla adwokatów, radców prawnych i syndyków. Adresowana jest także do przedsiębiorców, którzy zamierzają samodzielnie uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Śledząc poszczególne wzory, czytelnik z łatwością będzie mógł zapoznać się z przebiegiem etapów postępowania upadłościowego. Pod każdym wzorem umieszczono objaśnienia umożliwiające stronom działającym bez pełnomocników zrozumienie procedur obowiązujących w postępowaniu upadłościowym. Objaśnienia i niektóre wzory zawierają najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Pochodzi ono z osobistych zbiorów autorki, uzyskanych bezpośrednio z Sądu Najwyższego. Z tego względu autorka nie cytuje miejsca ich publikacji.

W celu wykorzystania niniejszego opracowania w pracy orzeczniczej we wzorach celowo ograniczono rozważania faktyczne, skupiając się głównie na rozważaniach prawnych.

Autor fragmentu:

RozdziałI
POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Przekazanie sprawy sądowi właściwemu

Przekazanie sprawy sądowi właściwemu

sygn. akt X GU 165/07

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2007 r.

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy

w składzie następującym: SSR Dorota Król

SSR Barbara Żurek

SSR Tomasz Czapliński

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2007 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: Fabryki Serów "Mleks" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej

o ogłoszenie upadłości

postanawia:

uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę według właściwości miejscowej sądowi upadłościowemu Sądowi Rejonowemu w Częstochowie Wydziałowi Gospodarczemu.

SSR Dorota Król

SSR Barbara Żurek

SSR Tomasz Czapliński

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28 września 2007 r. Fabryka Serów "Mleks" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej wniosła o ogłoszenie upadłości swego przedsiębiorstwa.

Z wniosku wynika, że dłużnik prowadzi działalność we Wrzosowej, gmina Poczesna, tj. na terenie działania Sądu Okręgowego w Częstochowie. W Katowicach dłużnik ma jedynie siedzibę w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX