Mazur Aleksandra Anna, Czynności komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Czynności komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Publikacja ma na celu usystematyzowanie tematyki związanej z czynnościami komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym oraz wyjaśnienie kluczowych dla tych czynności zagadnień. Z uwagi na obszerność tematyczną niniejsza publikacja została zawężona do czynności egzekucyjnych i nieegzekucyjnych komornika wykonywanych w ramach postępowania egzekucyjnego, z jednoczesnym omówieniem wybranych czynności i zagadnień. Ponieważ przepisy prawa nie zawsze wskazują wprost, w jakiej formie komornik sądowy powinien dokonać czynności (np. postanowienie, zarządzenie, protokół), konieczne jest ustalenie podstawowych zasad w tej materii. Brak jednoznaczności w posługiwaniu się terminami procedury egzekucyjnej przez ustawodawcę i niejednolita nomenklatura przyjęta w doktrynie skutkują wykształcaniem i utrwalaniem odmiennych praktyk w procedowaniu, co może prowadzić do naruszania przepisów postępowania, a ponadto podważać zasadę pewności prawa. W pracy będę bronić tezy, że komornik sądowy jako organ egzekucyjny dokonuje zarówno czynności egzekucyjnych, jak i innych czynności, które takiego charakteru nie mają i nie powinny być określane jako czynności egzekucyjne, a przynajmniej nie jako czynności egzekucyjne sensu stricto. Jednocześnie postaram się wykazać, że czynności komornika sądowego powinny być dokonywane za pomocą formy wskazanej w ustawie, ponieważ niezachowywanie warunków danej czynności obarcza ją wadami prawnymi. Dodatkowo spróbuję zwrócić uwagę na nieefektywność niektórych rozwiązań przyjętych na gruncie postępowania egzekucyjnego.

Autor fragmentu:

Rozdział1
CHARAKTER CZYNNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Przepisy prawa egzekucyjnego nie wyjaśniają pojęcia czynności egzekucyjnej. W słowniku języka polskiego jedną z definicji słowa „egzekucja” jest „przewidziane prawem i stosowane na mocy decyzji sądu lub organu władzy administracyjnej ściąganie należności skarbowych lub długów”. Termin „egzekutor” jest wyjaśniany jako „osoba upoważniona do wykonywania wyroku sądowego, zarządzenia władz itp.”, a w drugim znaczeniu jako „urzędnik ściągający należności skarbowe, kary pieniężne z zastosowaniem środków przymusu”. Z kolei słowo „egzekwować” w języku prawniczym oznacza „realizować orzeczenia władz administracyjnych lub sądowych z zastosowaniem środków prawnych” . Punktem wyjścia do ustalenia, czym w istocie jest czynność egzekucyjna, powinna być próba sformułowania definicji pierwszej czynności egzekucyjnej, do której bezpośrednio odwołuje się przepis art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego , a następnie próba zdefiniowania czynności egzekucyjnej jako takiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX